PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Recent separation methods with mass-spectrometry detection - AP342005
Anglický název: Recent separation methods with mass-spectrometry detection
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Cihlářová Petra PharmDr. Ph.D.
Záměnnost : P342005
Anotace -
Předmět je zaměřen na získání hlubokých znalostí z analytické kapalinové chromatografie a plynové chromatografie, s důrazem na kombinaci s hmotnostním spektrometrem. Studenti budou seznámeni s teoretickými principy kapalinové a plynové chromatografie, optimalizací obou metod, řešením praktických příkladů a interpretací hmotnostních spekter.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti po absolvování předmětu budou rozumět jak teoretickým základům, tak i praktické stránce kapalinové a plynové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrii. Budou umět řešit a rozvíjet úlohy spojené s optimalizací separace látek plynovou a kapalinovou chromatografií a jejich následnou detekcí a interpretací hmotnostních spekter.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

McMaster M.C.: GC/MS – A practical guide, John Wiley, 2007

Sparkman O.D., Penton Z.E., Kitson F.G.: Gas Chromatography and Mass Spectrometry : A Practical Guide, 2nd Edition, Academic Press, 2011

Smith R.M.: Understanding Mass Spectra: A Basic Approach, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2005.

Kromidas S.: The HPLC-MS handbook for practitioners. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2017

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

přednášky vyučujících

studium doporučené literatury

semináře účastníků kurzu

konzultace

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Předmět se věnuje teoretickým principům chromatografie, jakožto teorii termodynamické a kinetické, elučním charakteristikám, integraci, mechanismům separace.

Na tyto teoretické základy dále navazuje instrumentace v plynové a kapalinové chromatografii.

Pozornost je věnována příslušným typům detektorů.

Praktická část se věnuje: a) GC – úprava nosného plynu, přehled stacionárních fází, charakteristika kapilárních kolon a zásady zacházení, teplotní program, derivatizace; b) LC – výběr stacionární a mobilní fáze, optimalizované parametry a optimalizační metody, gradientová chromatografie.

Další blok se věnuje hmotnostní detekci: teorie, instrumentace, typy ionizačních zdrojů a analyzátorů, způsoby ionizace, kombinace LC/MS a GC/MS, interpretace hmotnostních spekter. Na závěr se předmět věnuje řešením experimentálních problémů a praktickým příkladům.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha