PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chiroptical Spectroscopy - AP402019
Anglický název: Chiroptical Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : P402019
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Jsou vysvětleny teoretické základy chiroptických metod, je podán přehled dostupné instrumentace a metodologie měření spekter cirkulárního dichroismu. Jsou popsány varianty chiroptických metod a diskutovány jejich výhody a omezení. Hlavní pozornost je věnována spektroskopii elektronového a vibračního dichroismu a aplikacím ve strukturní analýze chirálních látek, při studiu biologicky významných interakcí a chirálního rozpoznávání.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Studenti získají:

• teoretické základy chiroptických spektroskopií

• přehled o instrumentaci jednotlivých chiroptických metod

• znalosti o metodologii měření

• znalosti o aplikaci chiroptických metod zejména v konformační analýze malých molekul a biomolekul

• znalosti p využítí chiroptických metod při studiu biointerakcí a supramolekulárních systémů

• studenti se účastní demonstračního měření spekter vibračního a elektronového cirkulárního dichroismu

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Z: Urbanová M., Maloň P. Circular Dichroism Spectroscopy v Analytical Methods in Supramolecular Chemistry (Schalley C. A., Ed.), Wiley VCH: Weinheim, Germany, Second, Completely Revised and Enlarged Edition, 2012, str. 337-369.ISBN: 978-3-527-32982-3. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527610273

D: Setnička V., Urbanová M. Spektroskopie cirkulárního dichroismu v Moderní přístupy k farmaceutické analýze (Dohnal J., Jampílek J., Král V., Řezáčová A., Eds.), Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: Brno, 2010, kapitola 4.6.

Studijní opory
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Analýza chirálních sloučenin (Tesařová E., Ed.), Pražské analytické centrum inovací: Praha, 2007, ISBN: 978-80-86238-23-4.

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

přednášky

účast na demonstračním měření, praktické ukázky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1. Molekulární chiralita, polarizace elektromagnetického záření využívaná v chiroptických metodách

2. Teoretické základy chiroptických metod, pozorovatelné veličiny (cirkulární dichroismus, elipticita, optická rotační disperze, disymetrický faktor)

3. Interakce cirkulárně polarizovaného záření s hmotou, rotační síla přechodu, vztah mezi pozorovatelnými veličinami a strukturou chirálních molekul

4. Metodika měření cirkulárního dichroismu, funkce fotoelastického modulátoru a dedikovaná zařízení pro měření cirkulárního dichroismu

5. Instrumentace pro elektronový cirkulární dichroismus, praktické poznámky

6. Vibrační cirkulární dichroismus, jeho specifika, instrumentace, správné postupy měření a získání dat

7. Další varianty chiroptických metod 1: optická rotace a optická rotační disperze, fluorescenčně detekovaný cirkulární dichroismus a jeho instrumentace

8. Další varianty chiroptických metod 2: cirkulárně polarizovaná luminiscence, magnetická optická aktivita a jejich instrumentace

9. Ramanova optická aktivita a její instrumentace

10. Zpracování spekter cirkulárního dichroismu, ab initio výpočty chiroptických vlastností

11. Využití cirkulárního dichroismu obecně a při konformační analýze biomolekul

12. Využití cirkulárního dichroismu při studiu biologicky významných interakcí a supramolekulárních systémů

13. Exkurze do laboratoře vibračního cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření

14. Exkurze do laboratoře elektronového cirkulárního dichroismu, účast na demonstračním měření

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

zkouškový test

účast na demonstračním měření

 
VŠCHT Praha