PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements - AP403008
Anglický název: Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Další informace: http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D.
Morávek Pavel Ing. Ph.D.
Záměnnost : D403008, P403008
Anotace -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (03.09.2019)
Kurz pro doktorandy je detailně zacílen na problematiku měření teploty, tlaku, objemu (hustoty) a tepla. Doktorandi si osvojí principy a mezinárodně uznávané standardy používané pro přesná měření veličin, ze kterých lze vyhodnocovat termodynamické vlastnosti systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (19.05.2019)

Doktorandi budou umět:

1. znát metody pro přesná měření teploty (podle ITS-90), tepelných vlastností, tlaku a objemu/hustoty

2. umět kriticky zvolit měřicí metody pro vědecké i průmyslové aplikace,

3. znát klíčové principy regulace umožňující návrh a úpravy tepelných regulačních obvodů.

Literatura -
Poslední úprava: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. (03.09.2019)

Z: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření, učební text (e-skriptum, http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf), Ivan Cibulka, Lubomír Hnědkovský, Vladimír Hynek, Ústav fyzikální chemie, VŠCHT v Praze 2006.

Z: Hassan, Mohsen Abdel-Naeim El-Moneim, Ahmed Abd Hamada, Atef Gepreel, Mohamed Abdel Hady Shaalan, Nagih Hassanin, Ahmed Nakamura, Koichi. (2018). Recent Advances in Materials Science and Engineering. Trans Tech Publications Ltd. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpRAMSEIC4/recent-advances-in-materials/recent-advances-in-materials

D: Odborné články a publikace citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

Studijní opory
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

E-skriptum http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf : Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (20.05.2019)

Podmínkou pro absolvování je výsledek písemného testu min. 50 bodů ze 100 možných. V případě neúspěchu opakování testu nebo ústní zkouška (dle uvážení zkoušejícího).

Sylabus -
Poslední úprava: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D. (20.05.2019)

1. Definice termodynamické teploty, definice jednotek teploty, teplotní stupnice. Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90.

2. Metody přesného měření teploty, teplotní standardy, odporové teploměry, termočlánky, atd., regulace teploty.

3. Měření tepelných efektů, kalorimetrie.

4. Koncepce tlaku, generování tlaků, tlakové standardy.

5. Měření tlaku, mechanické a elektrické převodníky, získávání vakua, vývěvy, měření vakua.

6. Metody měření volumetrických vlastností, přímé PVT metody, pyknometrie.

7. Nepřímé metody pro PVT měření, vibrační hustoměry, vztlakové metody, rychlost zvuku.

8. Analýza faktorů ovlivňujících hustotu (teplota, tlak, čistota), zákon šíření chyb, čištění látek, zjišťování čistoty.

9. Praktická cvičení: realizace trojného bodu vody, extrapolace Pt-teploměru na nulový výkon, kalibrace teploměrů, kalorimetrická měření.

10. Zpracování kritického rozboru metody měření teploty, tepla, tlaku a/nebo hustoty použité ve vybraném/přiděleném publikovaném článku.

11. Seminář - prezentace rozboru článku. Diskuse aplikovatelnosti metod měření fyzikálně-chemických veličin na úlohy řešené jednotlivými doktorandy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Bakalářské kurzy:

Fyzikální chemie

Obecná a anorganická chemie I

Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Zkouškový test

 
VŠCHT Praha