PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Electrochemistry - AP403012
Anglický název: Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc.
Hromadová Magdaléna Mgr. Ph.D.
Záměnnost : P403012
Anotace -
V prvních pěti přednáškách kurzu jsou doktorandi seznámeni na pokročilé úrovni s obecnými kapitolami elektrochemie jakožto výzkumného nástroje ke studiu redoxních reakcí na elektrodě z hlediska termodynamiky, kinetiky a mechanismu. Přitom jsou objasněny důležité pojmy, vztahy a běžně nezmiňované souvislosti a je detailně vysvětlen fyzikální význam. Zvláštní důraz je kladen na zasazení elektrochemie do kontextu s ostatními chemickými obory a propojení pokročilých vědomostí z fyzikální a obecné chemie. V druhé části pak následuje rozbor aktuálního stavu všech hlavních elektrochemických technik a elektroanalytických metod, detailní vysvětlení jejich principu a popis možností jejich využití v různých oblastech chemie. Součástí je i pokročilé kvalitativní vyhodnocení získaných dat a křivek a podrobná interpretace výsledků.
Poslední úprava: Matějka Pavel (22.08.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využívat na pokročilé úrovni obecné principy aktuálních elektrochemických a elektroanalytických metod
Orientovat se v možnostech jejich použití v různých výzkumných oblastech chemie (organická, anorganická, analytická, fyzikální a teoretická, biochemie, ...)
Na základě detailních teoretických znalostí budou schopni si rychle osvojit obsluhu pokročilé instrumentace, resp. navrhovat její vylepšení, sestavovat vlastní aparatury, budou zvládat plánování výzkumných experimentů, získávání experimentálních dat a jejich řádné vyhodnocení a detailní molekulárně chemickou interpretaci
Poslední úprava: Matějka Pavel (22.08.2019)
Literatura -

Z: Bard A.J., Faulkner L.R.: Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition, Wiley, 2001, 9780471043720

Z: Zoski C.G.: Handbook of Electrochemistry, Elsevier Science, 2007, 978-0-444-51958-0, https://www.sciencedirect.com/book/9780444519580/handbook-of-electrochemistry#book-info, Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpHE000014/handbook-electrochemistry/handbook-electrochemistry

Z: Bagotsky V.S.: Fundamentals of Electrochemistry, Second Edition, Wiley 2005, 9780471741992

D: Sawyer D.T, Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680

D: Wang J.: Analytical Electrochemistry, Wiley, 2006,978-0-471-67879-3

D: Ceroni P., Credi A., Venturi M.: Electrochemistry of Functional Supramolecular Systems, Wiley, 2009, 9780470255575

D: Aktuální články publikované v elektrochemických časopisech

Poslední úprava: Matějka Pavel (03.09.2019)
Sylabus -

1. Elektrochemické experimenty a jejich principy

2. Termodynamické a kinetické aspekty v elektrochemii

3. Pokročilé elektrochemické studium a kombinace elektrochemie s dalšími metodami

4. Molekulární elektrochemie a její možnosti v základním výzkumu

5. AC-techniky a měření faradayické impedance.

6. UV-vis, IR a EPR in-situ spektroelektrochemie

7. Fotoelektrochemie a elektrochemicky generovaná luminiscence (ECL)

8. Sonoelektrochemie

9. Průběžně: kritické navrhování a vyhodnocování experimentů, volba dalšího postupu výzkumu

10. Vlastní projekt – zpracování konkrétních experimentálních dat, jejich prezentace a diskuse výsledků

Poslední úprava: Matějka Pavel (16.05.2019)
Vstupní požadavky -

absolvování vysokoškolských kurzů z fyzikální a obecné chemie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
 
VŠCHT Praha