PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Methods of Economic Research - AP501001
Anglický název: Methods of Economic Research
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Potluka Oto doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
• Hlavním cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody ekonomického výzkumu ve vlastních výzkumných projektech. • Studenti budou schopni zhodnotit kvalitu dat a podle jejich typu se rozhodnout pro vhodnou metodu zpracování. • Studenti budou schopni strukturovat výstup z ekonomického výzkumu odpovídajícímu cílové skupině čtenářů.
Poslední úprava: Potluka Oto (07.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování práce, která bude mít podobu článku s cílem provádět teoretickou východisku s aktuálními otázkami, nebo systematickou literaturu nebo analýzu ve vymezené oblasti.

Poslední úprava: Potluka Oto (16.12.2020)
Literatura -

• Brooks, C. (2019). Introductory econometrics for finance, Cambridge: Cambridge University Press, 4th edition

• Creswell, J. W., Báez, J.C. (2020). 30 essential skills for the qualitative researcher, Thousand Oaks CA: SAGE Publications, Second edition

• Galletta, Anne. (2013). Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond: From Research Design to Analysis and Publication, New York NY: New York University Press

• Grant, Aimee. (2019). Doing excellent social research with documents: practical examples and guidance for qualitative researchers, London England New York New York: Routledge

• Wooldridge, J. F. (2009). Introductory econometrics: a modern approach, Australia: South-Western Cengage Learning, 4th edition

Poslední úprava: Potluka Oto (07.12.2020)
Sylabus -

1. Výzkum v ekonomii - Otázky, kterými se ekonomický výzkum zabývá. Ekonomické uvažování, etika v ekonomickém výzkumu.

2. Stanovení stavu vědeckého poznání – teoretické zarámování výzkumu, zdroje literatury, vymezení výzkumných cílů a výzkumných otázek.

3. Struktura ekonomického výzkumu – volba podoby budoucího výstupu, výběr publika, zvolený výstup, struktura výstupu z výzkumu, příprava výstupu.

4. Sběr dat – primární a sekundární data, veřejně dostupné zdroje, výběr dat a zhodnocení jejich použitelnosti, reprezentativnost vzorku, experimentální ekonomie.

5. Kvalitativní metody výzkumu – šetření a jeho koncipování, rozhovory, fokusní skupiny, pozorování, případové studie.

6. Kvalitativní metody výzkumu – vyhodnocování dat (metody, software), závěry z dat.

7. Kvalitativní metody výzkumu – příklady.

8. Kvantitativní metody výzkumu – ekonometrické přístupy ke kauzalitě, aplikovaná ekonometrie.

9. Kvantitativní metody výzkumu – randomizované studie, párovací metody (párování pomocí propensity skóre).

10. Kvantitativní metody výzkumu – rozdíly v rozdílech, instrumentální proměnné, regresní diskontinuita.

11. Kvantitativní metody výzkumu – Strukturální modely.

12. Kvantitativní metody výzkumu – příklady.

13. Kombinování kvalitativního a kvantitativního výzkumu v ekonomii..

14. Prezentace výsledků výzkumu – formy výstupů a jejich dopady na šíření informací o výsledcích výzkumu.

Poslední úprava: Potluka Oto (07.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování práce, která bude mít podobu článku s cílem provádět teoretickou východisku s aktuálními otázkami, nebo systematickou literaturu nebo analýzu ve vymezené oblasti.

Poslední úprava: Potluka Oto (16.12.2020)
 
VŠCHT Praha