PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Trends in Public Policies and Sustainable Management - AP501003
Anglický název: Trends in Public Policies and Sustainable Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)
Jedná se o kurz o české a evropské politice, o kurz o vybraných veřejných politikách a politických institucích. Jaké jsou postoje Čechů vůči politice a vůči veřejným politikách a jak definujeme veřejný zájem? Jak reagují české a evropské politické instituce na aktuální výzvy současných společností, jako jsou otázky „rule of law“ a spravedlnosti, nerovnosti příjmů, bohatství, otázka chudoby, změny klimatu, reprodukčních práv, moci exekutivy a role, kterou by vláda měla hrát v životech občanů? Jedná se o klíčové otázky udržitelných vežejných politik, na něž hledají současné společenské vědy odpovědi a zkoumají je. Cílem tohoto kurzu je diskutovat o různých koncepcích a teoretických rámcích, které nám pomáhají porozumět složitosti české veřejné politiky v kontextu Evropské unie a vybraným veřejným politikám. Kromě přednášek a diskusí budou studenti povinni aplikovat koncepty a teoretické rámce na současnou problematiku české a evropské politiky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Studenti by měli být schopni:

  • analyzovat veřejnou politiku a znát její charakteristiky;
  • aplikovat metody společenských věd na praktické problémy vlády, municipalit, regionů a také na globální problémy;
  • prokázat schopnost uplatnit ústní a písemné komunikační dovednosti při odborných debatách, veřejných vystoupeních, zpracování písemných podkladů a analýze dokumentů;
  • dodržovat etické zásady citování zdrojů a spolupráce s kolegy;
  • rozvíjet kritické myšlení o otázkách veřejné politiky a měli by být schopni provádět profesionální analýzy sociálních, politických a ekonomických struktur a byrokratických procesů.

Kurz je zakončen odevzdáním písemného textu, který odráží diskutovaná témata a jejich návaznost na téma disertační práce studenta. Téma textu zadává vedoucí předmětu. V den zkoušky je studentovi zasláno téma, které je zpracováno v jeho zvoleném prostředí s přístupem k odborné literatuře.

Literatura -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Povinná:

Considine, Mark. Making Public Policy. London: Polity Press, 2005. ISBN 978-0745627540.

Dunlop, Claire; Radaelli, Claudio M.; Trein, Philipp (eds.). Learning in Public Policy Analysis, Modes and Outcomes. London: Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-76209-8. 10.1007/978-3-319-76210-4.

Knill, Christoph; Tpsun, Jale. Public Policy. A New Introduction. London: MacMillan Education UK, 2012. ISBN 0230278388.

Manzini, Ezio. Politics of the Everyday. London: Bloomsbury's academic, 2019. ISBN 1350053643.

Novotný, Lukáš. Power Structure in Motion? Parliament, Government and the President in the Czech Republic. In: Lorenz, Astrid; Formánková, Hana (Eds.). Czech Democracy in Crisis. Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-40005-7. 10.1007/978-3-030-40006-4_6

Rozšiřující:

Doyle, Aoife; Hynes, Williams; Pucell, Stephen M. Building Resilient, Smart Communities in a Post-COVID Era: Insights From Ireland. International Journal of E-Planning Research 10(2), 18-26.

Eckert, Sandra. Corporate Power and Regulation Consumers and the Environment in the European Union. London: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-030-05462-5. 10.1007/978-3-030-05463-2.

Falkenhain, Mariella. Weak Institutions and the Governance Dilemma Gaps as Traps. London: Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-3-030-39742-5. 10.1007/978-3-030-39742-5.

Herweg, Nicole. European Union Policy-Making. The Regulatory Shift in Natural Gas Market Policy. Palgrave Macmillan, 2017. ISBN 978-3-319-49399-2. 10.1007/978-3-319-49400-5.

Mynaříková, Lenka; Novotný, Lukáš. Knowledge Society Failure? Barriers in the Use of ICTs and Further Teacher Education in the Czech Republic. Sustainability 2020, 12, 6933. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6933.

Sachs, Jeffrey, D. Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press, 2015. ISBN 0231173156.

Tessaleno, Devezas, Industry 4.0. Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-49603-0. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49604-7.

Thomann, Eva. Customized Implementation of European Union Food Safety Policy United in Diversity? London: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 978-3-319-92683-4. 10.1007/978-3-319-92684-1.

Weible, Christopher, M. (ed.). Theories of the Policy Process. London: Routledge, 2017. ISBN 0813350522.

Williams, Olivier, F. Sustainable Development. Paris: University of Notre Dame Press, 2014. ISBN 9780268044299.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (15.12.2020)

Kurz je zakončen odevzdáním písemného textu, který odráží diskutovaná témata a jejich návaznost na téma disertační práce studenta. Téma textu zadává vedoucí předmětu. V den zkoušky je studentovi zasláno téma, které je zpracováno v jeho zvoleném prostředí s přístupem k odborné literatuře.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

1. Úvod do kurzu, prezentace cílů a specifikace studijních požadavků

2. Organizace: teorie a management

3. Tvorba rozhodování v politice: teoretické předpoklady a praxe

4. Právo a právní systém; rule of law

5. Vládnutí. Aktéři a instituce

6. Etika a politika

7. Politiky rozvoje a udržitelnost

8. Diskriminace, kriminalita, chudoba

9. Vzdělávání a vzdělávací politika

10. Veřejné zdravotní politiky

11. Mezinárodní vztahy a bezpečnostní politika

12. Politika vědy, výzkumu a inovací

13. Město, regiony a politika

14. Zdroje, životní prostředí a energetická politika

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (17.12.2020)

The course is concluded by writing a written text that reflects the topics discussed and their connection to the student's dissertation topic. The topic of the text is given by the subject supervisor. On the day of the exam, a topic is sent to the student and elaborated in his/her chosen environment with access to various literature.

 
VŠCHT Praha