PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Intangibles Assessment - AP501007
Anglický název: Intangibles Assessment
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Anotace -
Cílem kurzu je pochopit význam oceňování nehmotného majetku v současném ekonomickém prostředí, rozlišit hlavní typy práv k těmto aktivům (patenty, vzory, ….); pracovat základním způsobem s databázemi průmyslových práv; umět zvolit a aplikovat vhodné metody pro ocenění nehmotných aktiv.
Poslední úprava: Scholleová Hana (14.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen

  • identifikovat a zařadit typy nehmotných aktiv včetně nijak neinstitucionalizovaných práv,
  • označit zdroj hodnoty nehmotného aktiva,
  • najít vhodnou metodu ocenění,
  • stanovit hodnotu nehmotného aktiva,
  • diskutovat parametry vlivu na hodnotu a citlivost na ně.

Poslední úprava: Scholleová Hana (14.12.2020)
Literatura -

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87-67865- 38-5. 4. vydání

MALÝ, J. Obchod nehmotnými statky: patenty, vynálezy, know-how, ochranné známky, Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 80-7197-320-5

SCHOLLEOVÁ, H. Hodnota flexibility. Reálné opce. C.H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-735-7

SMITH, G.V., PARR, R.L Intellectual property: valuation, exploitation, and infringement damages. 2007 cumulative supplement, Hoboken: John Wiley, 2007. ISBN 978-0-471-79727-2

Poslední úprava: Scholleová Hana (14.12.2020)
Sylabus -

1. Vymezení pojmu nehmotný majetek, jeho složky, postavení v účetních výkazech, daňové aspekty

2. Klasifikace nehmotných aktiv, specifika s vlivem na hodnotu

3. Důvody ocenění nehmotného majetku jako determinant volby metody i informační základny.

4. Finanční, matematické a statistické základy oceňovacích metod.

5. Východiska oceňování nehmotného majetku – základní principy a vhodnost použití.

6. Rešerše průmyslových práv, databáze zdrojů.

7. Přístupy a metody ocenění. Metoda násobitelů, reprodukce.

8. Výnosové metody. Metoda licenční analogie, podílu na zisku, prémií (cenová, nákladová, zisková).

9. Metoda NPV a stanovení parametrů. Způsoby odhadu diskontní míry.

10. Risk adjusted NPV.

11. Reálně opční přístup k oceňování nehmotných aktiv.

12. Opce, reálné opce a opční typy očekávané u nehmotného majetku – opce růstu a opce vyčkávání.

13. Metody ocenění reálných opcí (Black-Scholesův model, Binomický model…) a významné parametry ovlivňující hodnotu.

14. Volatilita jako podstatný parametr hodnoty – metody odhadu, zdroje informací.

Poslední úprava: Scholleová Hana (14.12.2020)
 
VŠCHT Praha