PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Decision Analysis - AP501010
Anglický název: Decision Analysis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je představit klasické přístupy i soudobé poznání v oblasti rozhodovací analýzy a způsobů výzkumu v tomto oboru. V rámci předmětu budou studenti diskutovat vybrané teorie oboru. Studenti budou seznámeni s některými z nejcitovanějších světových časopisů v oblasti manažerského rozhodování a se specifiky jejich obsahu a publikační praxe. V rámci individuální práce následně zpracují systematickou rešerši literatury nebo analýzu ve vymezené oblasti jejich disertační práce.
Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Literatura -

Kepner, C. H., & Tregoe, B. B. (2005). The new rational manager (rev. ed.). New York, NY: Kepner-Tregoe.

Hammond, J. S., Keeney, R. L., & Raiffa, H. (2015). Smart choices: A practical guide to making better decisions. Harvard Business Review Press.

Ariely, D., & Jones, S. (2008). Predictably irrational. New York, NY: Harper Audio.

Goodwin, P., & Wright, G. (2014). Decision analysis for management judgment. John Wiley & Sons.

Hillson, D., & Simon, P. (2020). Practical project risk management: The ATOM methodology. Berrett-Koehler Publishers.

MacKay, P., & Moeller, S. B. (2007). The value of corporate risk management. The Journal of Finance, 62(3), 1379-1419.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.

Hammond, J. S., Keeney, R. L., & Raiffa, H. (2006). The hidden traps in decision making. Harvard business review, 84(1), 118.

Merna, T., & Al-Thani, F. F. (2011). Corporate risk management. John Wiley & Sons.

Mun, J. (2010). Modeling risk: Applying Monte Carlo risk simulation, strategic real options, stochastic forecasting, and portfolio optimization (Vol. 580). John Wiley & Sons.

Clifford, W., & Smith, J. (1995). Corporate risk management: theory and practice. The Journal of derivates, 30, 21, 31.

Segal, S. (2011). Corporate value of enterprise risk management. Hoboken (NJ): Wiley.

Kahneman, D., Slovic, S. P., Slovic, P., & Tversky, A. (Eds.). (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge university press.

Časopisy, např.:

• Judgment and Decision Making

• International Journal of Management Reviews

• International Journal of Operations and Production Management

• Journal of Behavioral Decision Making

• Theory and Decision

• Decision Analysis

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Sylabus -

1. Racionalita rozhodovatele

2. Behaviorální aspekty iracionality

3. Metody a nástroje rizikového rozhodování

4. Pojetí rizika

5. Klasifikace rizik

6. Základní pojmy rozhodování za rizika (postoj k riziku, jistotní ekvivalent)

7. Vícekriteriální funkci užitku za rizika

8. Metody a nástroje rizikového rozhodování (rozhodovací matice, pravděpodobnostní stromy, scénáře, simulace Monte Carlo, rozhodovací stromy, metody tvorby portfolia)

9. Pravidla rozhodování za rizika

10. Analýza rizika (identifikace rizik, stanovení jejich významnosti, měření rizika)

11. Hodnocení rizika

12. Strategie snižování rizika

13. Tvorba systému managementu rizika.

14. Postaudity

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování seminární práce, která bude mít podobu článku s cílem provázat teoretická východiska s aktuálními otázkami, nebo systematická rešerše literatury nebo analýza ve vymezené oblasti disertační práce.

Druhá část je schopnost studenta moderovat odbornou diskuzi k vybranému tématu vždy k dané teorii, přístupu, konceptu či problému.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
 
VŠCHT Praha