PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Economic Impacts of Sustainable Development - AP501012
Anglický název: Economic Impacts of Sustainable Development
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Veber Jaromír prof. Ing. CSc.
Anotace -
Těžiště předmětu jak ve výkladu, tak diskusích s doktorandy bude věnováno předně osvětlení aktuálního pohledu pojetí a obsah výrazu udržitelný rozvoj (ve smyslu výkladu OSN, OECD, EU) a následně dopadu udržitelného rozvoje v nadcházejícím horizontu do ekonomiky, a to jak z aspektu makroekonomického, tak i mikroekonomického.
Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Literatura -

Základní:

•Sustainable development Goals (UN), in: https://sdgs.un.org/goals

•Sustainable development (EU) in: https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/

•OECD and the Sustainable Development Goals: Delivering on universal goals and targets, in: http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm

•Fair tax for development, in: https://www.sustainablegoals.org.uk/fair-tax-for-development/

•The social Market Economy, in: https://www.bmwi.de/Navigation/EN/Home/home.html

•Stiglitz, J. E.: texts on the topic: New green deal: in:

  • https://www.project-syndicate.org/onpoint/no-alternative-to-carbon-neutrality-green-new-deal-by-joseph-e-stiglitz-2019-10
  • https://www.environmental-finance.com/content/news/nobel-prize-winning-economist-calls-for-green-deal-after-coronavirus.html
  • https://www.belfercenter.org/publication/nobel-prize-winning-economist-joseph-stiglitz-discusses-carbon-pricing-and-green
  • https://theenergymix.com/2019/06/11/stiglitz-green-new-deal-would-deliver-the-second-world-war-scale-investment-to-confront-the-climate-crisis/

Doporučená:

• Goldin, I., Winters, L.(edit): The Economics of Sustainable Development, Cambridge University Press, 1995, ISBN 0 521 46555 9

• Hawken, P., Lovins.A., & L., H.: Natural Capitalis, Little, Brown & Company 1999, ISBN 978-0-316-35316-8

• Blewitt, J.: Understanding Sustainable Development, Aston University, UK, Taylor & Francis Ltd 2017, ISBN 9 781 13820595 6

• Unbranded: Sustainable Development in Practice, Adisa Azapagic 2011, ISBN 9780470718711

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Sylabus -

1. Historie udržitelného vývoje (Římský klub, Stockholmská konference, Montrealský protokol, Summit Země – Rio de Janeiro, Kjótský protokol, Pařížská dohoda, Agenda 2030

2. Pojetí a význam udržitelného rozvoje

3. Dopady do makroekonomiky

4. Environmentální záměry OSN a EU do r. 2030 a 2050 (New Green Deal, Zero Carbon, omezování plastů, cirkulární ekonomika, podpory EU ve prospěch realizace udržitelného rozvoje

5. Ekonomika udržitelného rozvoje (obnovitelných zdrojů, elektromobility, zavedení programů úspor – zateplování, nižší náročnost na energetické zdroje atd.)

6. Udržitelný rozvoj a „národní bezpečnost“ – energetická bezpečnost, potravinová bezpečnost

7. Makroekonomické směry: ekonomika industriální společnosti, post-industriální společnosti (Industry 4.0), přírodní kapitalismus

8. Nástroje prosazování záměrů udržitelného rozvoje: zpřísňování legislativy, ekonomické pobídky, včetně strukturálních fondů, posuny v daňovém systému

9. Dopady do mikroekonomiky

10. Promítnutí požadavků na udržitelný rozvoj do koncepčních (podnikatelských, strategických) záměrů firem

11. Smart energy – integrovaný přístup k získávání, akumulování a využívá všech energetických zdrojů užívaných ve firmě

12. Cirkulární ekonomika a její promítnutí do přípravy nových výrobků

13. Ekonomika „zelených“ substitutů: plastových obalů, „bez uhlíková “ manipulace, modernizace na místo nákupu nových výrobních zařízení, uplatnění digitalizace

14. Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 v kontextu udržitelného rozvoje

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování seminární práce, která bude mít podobu článku s cílem provázat teoretická východiska s aktuálními otázkami. Druhá část je schopnost studenta moderovat odbornou diskuzi k vybranému tématu vždy k dané teorii, přístupu, konceptu či problému.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.12.2020)
 
VŠCHT Praha