PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy membránových a vodíkových procesů - B105005
Anglický název: Fundamentals of Membrane and Hydrogen Processes
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bouzek Karel prof. Dr. Ing.
Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Hnát Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N105028
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s progresivními membránovými technologiemi, které získávají v průběhu posledních několika desetiletí na praktickém významu. Náplň předmětu je soustředěna zejména na membránové procesy aplikované v průmyslu. Uvažovány jsou technologie využívající jako hnací sílu jak gradient tlaku a koncentrace, tak elektrické pole. Zvláštní pozornost je věnována procesům, které nachází uplatnění v oblasti vodíkových technologií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

  • definovat základní membránové procesy
  • rozdělit membránové procesy do skupin podle hnací síly
  • popsat základní průmyslové aplikace membránových procesů
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z: Membránové procesy, Zdeněk Palatý ed., VŠCHT Praha, 2012, 978-80-7080-808-5.

D: Drioli E., Giorno L., Comprehensive Membrane Science and Engineering, e-book, Elsevier B.V. 2010, 9780080932507

D: Baker R.W., Membrane Technology and Applications, 2nd Edition,John Wiley & Sons, Ltd., 2004, 9780470854457

D: Sata T., Ion Exchange Membranes - Preparation, characterisation, modification and application, RSC, Cambridge 2004, 0854045902

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Student v průběhu semestru vypracuje individuální projekt na zadané téma.

Zkouška je písemná. V případě, že student nebude spokojen s navrženým hodnocením z písemné zkoušky, domluví si opravnou ústní zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Přehled základních typů membrán

2. Iontově selektivní membrány a jejich charakterizace

3. Mechanismy přenosu hmoty v membránách

4. Rozdělení membránových procesů podle hnací síly

5. Procesy využívající koncentračního gradientu - osmóza, dialýza

6. Procesy využívající gradientu tlaku - reverzní osmóza

7. Procesy využívající gradientu tlaku - utrafiltrace, mikrofiltrace, nanofiltrace

8. Procesy využívající gradientu elektrického pole - elektrodialýza, elektrodeionizace

9. Separace plynů

10. Membránové reaktory

11. Membránové procesy ve výrobě vodíku

12. Vodíkové palivové články využívající jako elektrolytu polymerní membránu

13. Vodíkové palivové články využívající jako elektrolytu keramickou membránu

14. Separace kapalin a par

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Fyzikální chemie I, Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bouzek Karel prof. Dr. Ing. (15.02.2018)

Zkouška je písemná. V případě, že student nebude spokojen s navrženým hodnocením z písemné zkoušky, domluví si opravnou ústní zkoušku.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha