PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koroze a degradace kovů - B106015
Anglický název: Corrosion and degradation of metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Průša Filip doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování kovů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení) a fyzikálně-chemickou interakcí s prostředím - korozí. Pro výběr správného postupu obnovy a konzervace kovových památek jsou nezbytné znalosti o mechanismech korozních dějů a o způsobech protikorozní ochrany kovů.
Poslední úprava: Kouřil Milan (11.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní mechanizmy koroze a degradace kovových materiálů.

Analyzovat příčiny poškození materiálů v praxi.

Navrhovat opatření vedoucí k minimalizaci degradačních procesů v praxi.

Principy koroze kovů a protikorozní ochrany historických i moderních materiálů.

Poslední úprava: Kouřil Milan (11.02.2018)
Literatura -

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004

D:Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987

D:Vojtěch D., Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006

Poslední úprava: Kouřil Milan (11.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Kouřil Milan (17.02.2018)
Sylabus -

1. Klasifikace materiálů a degradačních procesů

2. Trvalá deformace ,faktory ovlivňující deformační chování

3. Lomy, působení defektů na lomové chování, lomová houževnatost

4. Únava, faktory ovlivňující únavovou životnost

5. Opotřebení, tečení (creep), degradace zářením

6. Identifikace příčin poškození

7. Termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů

8. Diagramy potenciál - pH

9. Pasivita kovů, vliv heterogenity na korozní děje

10. Druhy koroze kovů - mechanizmy

11. Koroze kovů podle prostředí

12. Protikorozní ochrana kovů volbou materiálu a povlaky

13. Elektrochemické ochrany, úprava prostředí, konstrukční úpravy

14. Informace o korozní odolnosti (literatura, databáze, zkoušky, monitorování)

Poslední úprava: Kouřil Milan (17.02.2018)
Studijní prerekvizity -

B148001 Anorganické materiály památek I

B148002 Anorganické materiály památek II

B403016 Základy fyzikální chemie nebo B403003 Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Kouřil Milan (11.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Kouřil Milan (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha