PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Povrchové úpravy a konzervování kovů - B106016
Anglický název: Treatment and Conservation of Metal Surfaces
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106025
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Předmět popisuje možnosti vytváření ochranných a estetických povrchových vrstev a povlaků, především se zaměřením na konzervování a restaurování historických předmětů vyrobených z kovů a jejich slitin. Zmiňované technologie povrchových úprav zahrnují přípravu kovových, anorganických nekovových a organických povlaků a difúzních vrstev. Dále technologie odmašťování, deionizace korozních produktů a odstraňování povlaků. Součástí přednášek je rovněž popis hodnocení struktury, chemického a fázového složení, mechanických a korozních vlastností vrstev a povlaků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Studenti budou umět:

Objektivně zhodnotit nezbytné zásahy a postupovat při konzervování-restaurování s maximální šetrností k památkovému předmětu.

Vyhodnotit chybné normované restaurátorsko-konzervátorské postupy a předejít nevratnému poškození předmětu.

Transfer moderních technologií do restaurátorsko-konzervátorské praxe.

Literatura -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Z:Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů - Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, 2011, ISBN 978-80-86413-70-9.

Z:Selwyn, L.: Metals and corrosion: a handbook for the conservation professional. 1st ed. Canada.: Canadian Conservation Institute, 2004, 0662379845.

D:Watkinson D: Preservation of Metallic Cultural Heritage, in Shreirs Corrosion, Elsevier, Oxford, 2010, 9780444527875.

D:Hughes R., Rowe M. The Colouring, Bronzing and Patination of Metals, Watson-Guptill Publications:New York, 1991, 9780823007622.

Studijní opory -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Nikitin M. K., Melnikova E. P.: Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi, MU Brno, 2003, 8021030623. (vybrané kapitoly z konzervace kovů)

Págo a kol.: Základy muzejní konzervace, Moravské muzeum, Brno 1989

Bartl D.O., Mudroch O.: Technologie chemických a elektrochemických povrchových úprav, SNTL 1957

Roneš J., Jaroš M.: Chemická úprava neležezných kovů, SNTL 1958

Stambolov T.: Koroze a konzervace kovových památek a uměleckých děl, Central Research Laboratory for Objects of Art and Science Amsterdam, 1985

Čupr V.,Pelikán J.B.: Základy konzervace kovů v muzeích, Národní muzeum, Praha, 1963

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=238

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

1.Povrchové úpravy: základní pojmy a systematika

2.Předběžné úpravy povrchu

3.Kovové povlaky: technologie nanášení a vlastnosti

4.Výzdobné povrchové úpravy

5.Chemická a fázová analýza povrchových vrstev

6.Anorganické nekovové vrstvy a povlaky: technologie nanášení a vlastnosti

7.Koroze kovů

8.Preventivní konzervace kovů

9.Mechanické úpravy,odmašťování povrchu a moření v restaurování

10.Deionizace korozních produktů

11.Konverzní povlaky

12.Organické vrstvy a povlaky

13.Umělé patiny a barvení kovů

14.Metody určování vlastností ochranných vrstev a povlaků

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

Základy anorganické chemie, Koroze materiálů pro restaurátory

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Pro zakončení předmětu je třeba složit ústní zkoušku.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha