PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Glazury, engoby, keramické barvy a dekorační techniky - B107005
Anglický název: Enamels, Engobes, Ceramic Colours and Decoration Techniques
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N107028
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje informace o povrchových úpravách keramiky, zabývá jednotlivými typy (plastickými dekory, glazurami, engobami, listry, preparáty drahých kovů, spájením keramiky atd.), včetně jejich surovin, způsobu nanášení i následného tepelného zpracování. Uvádí popis jejich vlastností (zejména chemické a mechanické odolnosti atd.) a charakterizaci systému glazura- keramická střepová hmota.
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Charakterizovat jednotlivé typy povrchových úprav různých keramických materiálů od hrnčiny přes kameninu až po porcelán a technickou keramiku.

Popsat technologické procesy výroby různých typů povrchových úprav především frit, glazur a engob včetně pigmentů a listrů, popsat děje, které při jejich výrobě probíhají.

Vysvětlit princip barvení glazur barvítky a pigmenty, uvést způsoby dekorování.

Aplikovat znalosti o vlastnostech povrchových vrstev při sestavování stabilního systému glazura - keramický střep.

Zhodnotit příčiny degradace povrchových úprav historické i současné keramiky.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (05.02.2018)
Literatura -

Z: Hanykýř V. Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha (2008) ISBN 978-80-86821-48-1

Z: Eppler R.A., Eppler D.R.: Glazes and glass coatings, The American Ceramics Society (2000) ISBN 1-57498-054-8

D: Herainová M.: Glazury, keramické barvy a dekorační techniky, Silikátový svaz (2002) ISBN 80-903113-1-8

D: Hopper R.: The ceramic spektrum (A simlified Aproach to Glaze and Color Development) The American Ceramics Society (2009) ISBN 978-1-57498-302-9

D: Eppler, R. A.; Obstler. M: Understanding Glazes. The American Society (2005) ISBN

D: Chládek, J. kol.: Dekorace užitkového porcelánu.SNTL, Praha 1984.

D: Kavanová, M.; Kloužková, A.; Kloužek, J. Characterization of the interaction between glazes and ceramic bodies. Ceramics-Silikáty 2017, 61 (3), 267–275. DOI: 10.13168/cs.2017.0025.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (15.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Sylabus -

1.Úvod - historie použití povrchových úprav v keramické výrobě

2.Základní rozdělení povrchových úprav, barevnost chemických sloučenin

3.Historické a současné suroviny pro výrobu glazur, engob a pigmentů

4.Procesy při vzniku povrchových úprav (glazur, engob atd.), vlastnosti glazur

5.Způsoby vyjadřování složení glazur, výběr vhodných povrchových úprav pro keramické materiály

6.Bezbarvé glazury - nízkotavné, střednětavné, vysokotavné

7.Barevné glazury - druhy barviv a barvítek

8.Technologie výroby frit a keramických barvítek

9.Příprava glazur a nanášení glazur, speciální glazury, umělecké, krystalické atd.

10.Druhy keramické dekorace I - naglazurová, podglazurová, majolikové barvy

11.Druhy keramické dekorace II - soli, listry, preparáty drahých kovů

12.Dekorační techniky - plastická, barvotisk, ocelotisk, lept, sítotisk, rotocolor, inkoustový tisk atd.

13.Vady glazur a dekorací, defektoskopie

14.Speciální povrchové úpravy keramiky, lapování, spojování keramiky

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (21.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Anorganické materiály památek I nebo Anorganické nekovové materiály

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (05.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aby student mohl absolvovat klasifikaci, musí absolvovat písemnou kvalifikační zkoušku. Závěrečná zkouška je ústní a týká se obsahu celého kurzu přednášek.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.8 22
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 22
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha