PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Účetnictví, daně, právo - B148029
Anglický název: Accounting, Tax, Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Garant: Šteker Karel Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148037
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základními principy a pravidly živnostenského podnikání, obchodního práva, účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a financí.
Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět základní principy a pravidla živnostenského podnikání, obchodního práva, účetnictví, daní, podnikové ekonomiky a financí.

Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Literatura -

Základní:

• Kislingerová, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

• Müllerová, L., Šindelář, M. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5806-0.

• Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada, 2017. ISBN: 978-80-271- 0413-0.

• Šteker, K., Otrusinová, M. Jak číst účetní výkazy. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3184-6.

• Zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů v aktuálním znění.

Doplňující:

• Brealey, R., Myers, S., Allen, F., Edmans, A. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2022. ISBN: 978-1265074159.

• Garrison, R., Noreen, E., Brewer, P. Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill, 2020. ISBN 978- 1260575682.

• Kantnerová, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C.H.Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4.

• Scholleová, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů a případových studií. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

• Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.

• Skálová, J., Suková, A. Podvojné účetnictví 2022. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3595-0.

• Synek, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

• Vančurová, A. Zdanění osobních příjmů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-926-8.

Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Studijní opory -

e-learning

Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

• Studenti píší dva průběžné testy, a to v polovině a na konci semestru. Cílem testů je ověřit průběžnou znalost a pochopení probírané látky. Minimální počet bodů z každého testu není stanoven, maximálně lze získat 25 bodů. Student musí získat minimálně 50 % z celkového počtu bodů, tj. 25 bodů.

• Celkový výsledek klasifikovaného zápočtu je vyhodnocen jako součet bodů prvního a druhého průběžného testu. Celkový výsledek je možné jednou opakovat během zkouškového období, a to souhrnným testem složeným z obsahu učiva obou testů, tj. maximálně 50 bodů, minimální požadavek opět 25 bodů.

Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Sylabus -

1. Podnik (definice, pojetí, právní úprava), podnikové činnosti, typologie podniků.

2. Hodnotové veličiny sledované podnikovým výkaznictvím (výnosy, náklady, příjmy, výdaje, majetek, kapitál, zisk, cash flow).

3. Fáze životního cyklu podniku, zakladatelský rozpočet.

4. Bod zvratu, cenotvorba a kalkulace.

5. Živnostenské právo (druhy živností, předpoklady, překážky), pracovní právo (vznik a ukončení pracovněprávního vztahu, práce konané mimo pracovní poměr, pracovní podmínky, odměňování).

6. Účetnictví (význam, uživatelé, právní úprava), účetní výkazy a vztahy mezi nimi (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích).

7. Účetní principy a zásady (podvojnost, souvztažnost, opatrnost, akruální princip), změny rozvahových a výsledkových položek, oceňování v účetnictví.

8. Účetní zobrazení stálých a oběžných aktiv.

9. Účetní zobrazení vlastního a cizího kapitálu.

10. Princip daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.

11. Daně u fyzické osoby (daňová evidence, paušální daň, procento z příjmů).

12. Cíle finančního řízení podniku, zdroje podnikového financování (dostupnost, rozsah a cena zdrojů v závislosti na životním cyklu, bankovní úvěry, leasing, faktoring), náklady kapitálu.

13. Volba kapitálové struktury podniku, řízení pracovního kapitálu.

Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky dvou průběžných testů. Student musí získat minimálně 50 % z celkového počtu bodů, tj. 25 bodů.

Poslední úprava: Drábková Klára (19.09.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha