PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř programu konzervování-restaurování - B148033
Anglický název: Laboratory of Conservation-Restoration Program
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N148052
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (26.03.2021)
Laboratorní práce seznámí studenty prakticky zaměřených programů se základními laboratorními postupy využitelnými při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Student bude umět:

základní laboratorními postupy využitelné při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

materiály u vyučujícího

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (26.03.2021)

Podmínky pro získání zápočtu z předmětu

1.laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2.pokud jsou součástí předmětu povinné exkurze, informace získané během exkurze student shrne a odevzdá ve formě zprávy. Absence na exkurzi se nahrazuje formou laboratorní práce po domluvě s koordinátorem laboratorních prací.

3.v případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4.pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin

5.omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6.laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí,

7.návody pro laboratoře je nutné si vyzvednout nejpozději den předem, pokud si je student nevyzvedne, nebude moci konkrétní laboratoře absolvovat.

8.protokol i zprávu z exkurze je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka.

9.pokud se během semestru student rozhodne vzdát studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: michal.novak@vscht.cz

10.zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem, absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol od všech prací. Zápočty zapisuje tutor specializace.

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Laboratoř programu restaurování - textilní materiály

1. Identifikace přírodních pojiv

2. Identifikace vláken I – mikroskopie

3. Viskozimetrické stanovení degradace hedvábí

4. Identifikace vláken II

5. Stanovení vlastností textilií, fixace

6. Barvení hedvábí

7. Konzervování železných předmětů

8. Konzervování předmětů z barevných kovů

9. Konzervování papíru

10. Materiálová skladba papíru

11. Mikrobiologie I

12. Mikrobiologie II

Laboratoř programu restaurování - kovové materiály

1.Identifikace kovů

2.Analýzy slitin a povlaků

3.Metalografie

4.Cínování

5.Pájení

6.Moření kovů

7.Barvení a patinování kovů

8.Předúpravy kovových povrchů

9.Konzervace kovů I - konverzní povlaky

10.Konzervace kovů II - laky a vosky

11.Mikrobiologie I

12.Mikrobiologie II

Laboratoř programu restaurování - sklo a keramika

1. Mikrobiologie I

2. Mikrobiologie II

3. XRF a XRD analýza keramických surovin, střepových hmot a glazur

4. Příprava a vytváření keramiky

5. Identifikace přírodních pojiv

6. Hodnocení mikrostruktury archeologické keramiky pomocí OM, obrazové analýzy a termické analýzy

7. Konzerování a měření pórovitosti různých druhů keramiky

8. Tavení skla

9. Chemická odolnost skla

10. Příprava vrstev metodou sol-gel

11. Stanovení SiO2 spektrofotometricky

12. Index lomu skla

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (26.03.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn., projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha