PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborná praxe restaurování II - B148043
Anglický název: Specialised Practice II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N150008
Anotace -
Studenti absolvují v období letních prázdnin 2-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů, či na pracovištích zaměřených na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek Náplň praxe konkrétního studenta je volena dle jeho studijního oboru či zaměření.
Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Praxe:

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu

řešit konkrétní problémy

pracovat jako součást týmu

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

D žádná

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály u vedoucího praxe.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Sylabus -

1. Seznámení s provozem pracoviště. nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka pracoviště nebo instituce.

3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Odborná praxe I, Semesrální práce I, Semestrální práce II, Semestrální práce III

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování praxe dle smlouvy a odevzdání zprávy v rozsahu cca 5 stran textu + obrázky.

Zpráva musí obsahovat, kde a pod kým vedením byla praxe vykonána.

Obsah a struktura zprávy závisí na konkrétní náplni praxe, obecně ji lze rozdělit:

  • laboratorní protokol event. semstrální práce (úvod + teorie, experimentální část, výsledky a diskuse a závěr)
  • restaurátorská/konzervátorská zpráva (úvod, průzkum - zhodnocení stavu objektu, restarátorský záměr - zvolená metoda konzervce, použité materiály, postup, závěr.

Ze zprávy by mělo být patrné, že si je student vědom, co dělal a proč, že se vždy snažil zjistit a pochopit činosti, které prováděl a problémy, které řešil.

Do zprávy může být přidáno zhodnocení praxe a může být zmíněn případný rozpor mezi teorií, novými poznatky a současnou praxí.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha