PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslové odpadní vody - B217002
Anglický název: Industrial Wastewaters
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje studentům základní znalosti o nakládání s průmyslovými odpadními vodami, seznamuje je s rozdílem mezi městskými a průmyslovými čistírnami odpadních vod. V přednáškách je věnována zvýšená pozornost fyzikálně chemickým metodám čištění, možnosti jejich využití jsou demonstrovány na konkrétních případech. Studenti jsou uvedeni do problematiky odpadních vod v konkrétních průmyslových odvětvích významných z vodohospodářského hlediska.
Poslední úprava: Bindzar Jan (14.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat a vysvětlit principy běžných technologií používaných při čištění průmyslových odpadních vod,

popsat a vysvětlit systém nakládání s odpadními vodami v průmyslových podnicích - obecně i pro konkrétní vodohospodářsky významná odvětví.

Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Literatura -

Z:Malý J.,Hlavínek P.,Čištění průmyslových odpadních vod,NOEL 2000 s.r.o.,Brno,1996,8086020053

D:Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod,VŠCHT Praha,2009,9788070807293

Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/bindzarj/

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou - testem.

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do vodního hospodářství v průmyslu: zdroje odpadních vod (OV), přístup k nakládání s nimi, legislativní rámec.

2. Odstranění nerozpuštěných látek: sedimentace, filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace, separace ropných látek.

3. Membránové separační procesy.

4. Koagulace, neutralizace a srážení.

5. Iontová výměna.

6. Adsorpce, extrakce, stripování.

7. Chemická oxidace a redukce, mokrá oxidace, moderní oxidační procesy.

8. Biologické čištění průmyslových OV.

9. OV z těžby a zpracování rud a uhlí.

10. OV z metalurgie, povrchové úpravy kovů a tepelného zpracování uhlí.

11. Chladící vody a OV z elektráren.

12. OV z ropných rafinérií a chemického průmyslu.

13. OV z výroby buničiny a papíru, textilního a koželužského průmyslu, z výroby skla.

14. OV z potravinářského průmyslu, z výroby bioethanolu, z kafilérií.

Poslední úprava: Bindzar Jan (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti chemie a biologie

Poslední úprava: Bindzar Jan (11.11.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou - testem. Test se skládá z 50 otázek, student zaškrtává jednu z nabízených možností; správná je vždy pouze 1 odpověď. Při testu je student povinen mít u sebe index. Před začátkem testu ho odevzdá pedagogovi, který provádí dozor. Index je studentovi vrácen při odevzdání vypracovaného testu. Na psaní testu je k dispozici 90 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat pouze psací potřeby. Není dovoleno použití žádné literatury ani jiných studijních pomůcek, notebooku, elektronického diáře apod. V průběhu testu není umožněno opouštět místnost, nesmí se používat nepovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

Pro zájemce o opravu známky: V potaz je vždy brán výsledek posledního testu - bez ohledu na testy předcházející. Tedy pokud student v opravném testu dosáhne horšího výsledku, je mu zapsána tato známka.

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha