PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Hydrochemie - B217003
Anglický název: Hydrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Pokorná Lucie Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217003
Je záměnnost pro: AB217003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (16.09.2023)
Předmět je zaměřen na kvalitativní a kvantitativní složení různých typů vod, klasifikaci vod a chemické a biologické procesy, které ve vodách probíhají. Podrobně jsou probírány vlastnosti, geneze a výskyt kovů, polokovů, nekovů včetně plynů, dále koloidů, organických látek a s nimi související sumární ukazatele. Pozornost je zaměřena také na klasifikaci vod, fyzikálně-chemické vlastnosti, radioaktivitu vod. V rámci cvičení jsou probírány chemické rovnováhy ustavující se ve vodách, včetně hydrochemických výpočtů a dále je výuka orientována na aplikaci získaných poznatků v praxi, např. využívání vodních zdrojů pro závlahy, chov ryb, rekreaci apod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti budou mít přehled o složení různých typů vod a o chování vody v důsledku chemických a biochemických procesů, které v ní probíhají. Budou umět posoudit jakost vody z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, agresivního působení na různé materiály a vhodnosti použití pro daný účel. Dokážou numericky i graficky řešit jednoduché chemické rovnováhy ve vodách.

Literatura -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (28.12.2022)

Z: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015, ISBN 978-8070809280.

Z: Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P.: Hydrochemie pro studenty bakalářského studia. 1 ed.; VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-8070809495.

D: Overway, Kenneth S.; Environmental chemistry: an analytical approach. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 9781118756973.

D: Patrick L. Brezonik, William A. Arnold; Water Chemistry: The Chemical Processes and Composition of Natural and Engineered Aquatic Systems. Oxford University Press, 2022; ISBN 978-0197651896.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (16.09.2023)

www.e-learning.vscht.cz

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

V rámci průběžné kontroly studia je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test, který prověřuje aktivitu studentů a pochopení učiva. Na konci semestru jsou znalosti a dovednosti studentů prověřovány formou závěrečného testu a ústní zkoušky. Podmínkou účasti na ústní zkoušce je získání zápočtu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Přednášky:

1. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vod

2. Acidobazické vlastnosti, acidifikace vod

3. Koloidní látky ve vodách

4. Hlavní kationty ve vodách

5. Toxické kovy ve vodách

6. Hlavní anionty ve vodách

7. Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách

8. Oxid uhličitý a jeho iontové formy, agresivita vody

9. Neelektrolyty - křemík, bor

10. Rozpuštěné plyny ve vodách

11. Radioaktivita vod

12. Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

13. Organické látky ve vodách - huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy

14. Druhy vod a jejich charakteristika

Cvičení:

1. Obecné principy numerického řešení chemických rovnováh

2. Speciační modelování

3. Acidobazické rovnováhy a jejich numerické řešení; rozpustnost plynů ve vodě

4. Uhličitanový systém - teoretické základy a výpočty

5. Komplexotvorné rovnováhy a jejich numerické řešení

6. Komplexy a komplexotvorné látky ve vodách - výukové případové studie

7. Srážecí rovnováhy a jejich numerické řešení

8. Oxidačně-redukční rovnováhy a jejich numerické řešení

9. Grafické řešení chemických rovnováh

10. Kyslíkový režim; samočištění přírodních vod

11. Monitoring kvality povrchových vod - výukové případové studie

12. Mikropolutanty ve vodách - výukové případové studie

13. Vhodnost vody pro různé účely - závlahy, chov ryb, rekreace

14. Interakce vodního sloupce a sedimentů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Student získává nárok na zápočet, splní-li ve stanovených termínech alespoň 5 ze 7 úkolů, které budou postupně zadány v průběhu semestru. Vypracování úkolů bude hodnoceno, za každý úkol bude možno získat maximálně 20 bodů, hodnotícím kritériem bude splnění zadání, věcná správnost a originalita řešení, přihlédnuto bude rovněž k rozsahu. Bodový zisk 91 - 100 odpovídá známce A, 81 - 90 B, 71 - 80 C, 61 - 70 D, 51 - 60 E, < 50 F. Hodnocení F znamená nesplněný úkol.

Předmět bude zakončen ústní zkouškou, při níž si student vylosuje dvě otázky. Výsledná známka zohledňuje nejen úroveň znalostí zjištěnou na ústní zkoušce, ale také bodový zisk z úkolů. Na vykonání ústní zkoušky má student k dispozici jeden řádný termín a dva opravné termíny. V případě zájmu o zlepšení známky lze využít zmíněné dva opravné termíny, avšak je nutné o tomto úmyslu informovat vyučující, kteří pak do SIS zaevidují známku F, aby se student mohl přihlásit na další termín zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha