PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Materiály pro energetiku a průmysl paliv - B218006
Anglický název: Materials for power and fuel industry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Rejková Jana Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje se základními znalostmi o konstrukčních a funkčních materiálech v oblasti energetiky a palivového průmyslu, mechanismech jejich degradace a způsobech jejího zpomalení.
Poslední úprava: Macák Jan (26.01.2018)
Literatura -

D:Hübner P., Úprava vody v energetice, vyd.VŠCHT, 2015, ISBN 978-80-7080-873-3

D:Číhal V., Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999, ISBN 80-200-0671-0

D:Jones D.A., Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996, ISBN 0-13-359993-0

Poslední úprava: Macák Jan (26.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do koroze a problematiky životnosti materiálů

2. Oceli jako konstrukční materiály, diagram Fe-C, fáze oceli, typy ocelí, materiály pro klasickou a jadernou energetiku, energovody a produktovody

3. Principy koroze, termodynamické a kinetické aspekty koroze, pasivní a aktivní stav, diagramy potenciál-pH

4. Druhy koroze kovových materiálů

5. Koroze a degradace nekovových materiálů – plasty, sklo, beton, dřevo

6. Elektrochemická podstata koroze ve vodném prostředí. Koroze ve spalinách, koroze v plynech

7. Základní druhy korozního poškození materiálů za napětí a teploty (korozní praskání, korozní únava, creep) metody hodnocení mechanických vlastností

8. Materiály pokročilých a alternativních energetických systémů a jejich degradace

9. Metody korozních testů a korozní monitoring – principy elektrochemických a ne-elektrochemických testů, in-situ měření

10. Koroze v energetických cyklech, korozní problematika úložišť jaderných odpadů

11. Degradace materiálů při úpravě vody (ionexy, membrány)

12. Koroze při těžbě, dopravě, zpracování a transportu energetických surovin, koroze v parovodech a horkovodech

13. Protikorozní ochrana – volbou materiálu, úpravou prostředí (inhibitory), ochranné vrstvy, katodická a anodická ochrana

14. Principy řízení životnosti procesních zařízení v energetice a průmyslu paliv

Poslední úprava: Macák Jan (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Závěrečný test a ústní zkouška

Poslední úprava: Juklíčková Hana (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha