PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principy udržitelné energetiky - B218007
Anglický název: Principles of Sustainable Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (31.01.2022)
Student získá přehled o dnešních technologiích používaných v energetice, o technologiích záchytu CO2 z klasických zdrojů a jeho využití. Předmět pokrývá dnes používané technologie, a představuje i potenciálně důležité technologie pro budoucnost. Z tohoto důvodu se věnuje převážně obnovitelným zdrojům energie s cílem udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy energetických zařízení. Akcentovány jsou i technologie dosud limitující aplikace OZE, jako např. technologie pro skladování energie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (31.01.2022)

Studenti budou umět:

1) Orientovat se v problematice dnešní energetiky.

2) Provést zhodnocení dnešních energetických zdrojů a popsat celkový potenciál.

3) Odůvodnit nutnost snížení emisí CO2 a popsat, jak udržitelná energetika přispěje k tomuto cíli.

4) Zhodnotit klady a zápory širšího využití udržitelných zdrojů energie a jejich zapojení v energetickém mixu a zároveň popsat technologie, které toto využití umožní.

5) Odůvodnit nutnost dočasného zavedení CCS/CCU a popsat dostupné technologie záchytu, dopravy, uložení anebo využití oxidu uhličitého.

Literatura
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (31.01.2022)

Engineering Energy Storage, Odne S. Burheim, Elsevier Science Publishing Co Inc, 2017, ISBN 978-0128141007

IPCC. (2021). Assessment Report 6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Handbook of Energy Storage : Demand, Technologies, Integration. 2. TH Koln, Germany: The Springer, 2019. ISBN 978-3-662-55503-3.

M. D. Aminu, S. A. Nabavi, C. A. Rochelle and V. Manovic, "A review of developments in carbon dioxide storage", Appl. Energy, vol. 208, pp. 1389–1419, 2017.

Godfrey Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press, 2004, ISBN: 0-19-926178-4

Dincer, I.; Acar, C. Smart energy systems for a sustainable future. Applied Energy 2017, 194, 225–235.

Kumara, Y.; Ringenberga, J.; Depurua, S. S.; Devabhaktunia, V. K.; Lee, W. J.; Nikolaidis, E.; Andersen, B.; Afjeh, A. Wind energy: Trends and enabling technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2016, 153, 209–224.

Studijní opory -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (31.01.2022)

Přednášky zpřístupněné na stránkách předmětu

Literatura uvedena v sylabu předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (03.10.2022)

1. Úvod: spotřeba energií, udržitelnost zdrojů, primární zdroje energie, transformace energií

2. Fyzikálně-chemické vlastnosti biomasy, uhlíkový cyklus biomasy pro energetické účely

3. Technologie využití biomasy a alternativních paliv

4. Vodní energie (říční, přílivová a vlnová), přehradní a přečerpávací technologie, výzvy pro udržitelnost

5. Geotermální energie, technologie využití, tepelná čerpadla

6. Energetické využití bioplynu a termické využití odpadů

7. Technologie koncentrované solární energie, střešní termické kolektory

8. Fotovoltaická technologie, recyklace FV panelů a jejich udržitelnost

9. Větrná energie na pevnině a na moři: základy větrných turbín a jejich umístění, základy aerodynamiky a profily listů turbín, uhlíková stopa VE

10. Moderní technologie v energetice, smart grid, virtuální baterie, virtuální elektrárna, obecní energetická komunita, komunitní FVE a její využití ve velkých městech

11. Zavedení energetického managementu, hodnocení energetických technologií – kritéria: ekologická, energetická, ekonomická a návratnost

12. Technologie akumulace energie a integrace obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě, peer-2-peer distribuce

13. Dostupné technologie záchytu, přepravy a uložení nebo využití oxidu uhličitého

14. Nové směry v technologiích jaderné energetiky, reaktory 4. generace, účinnost a udržitelnost, dostupnost jaderných paliv a technologie uložišť jaderného odpadu

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (31.01.2022)

Základní orientace v trendech moderní energetiky a zájem o její problematiku.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (31.01.2022)

Nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (31.01.2022)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha