PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemie geosféry - B240008
Anglický název: Geochemistry
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kroužek Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB240008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět přináší teoretický základ oboru geochemie a příbuzných oborů se zaměřením na environmentální chemii. Studenti především získají vhled do chemického popisu pedosféry, její biologie a rovněž do fyzikální charakterizace horninového prostředí, která ovlivňuje její chemismus. Studenti se rovněž seznámí podrobně s hlavními fyzikálně-chemickými a chemickými procesy probíhajícími v pedosféře včetně základních přirozených geochemických cyklů nejdůležitějších prvků, ale také antropogenních procesů znehodnocujících půdu. V rámci předmětu budou probírány dále základní aspekty geologie či geografie, které jsou pro pochopení principů geochemie a jejich aplikaci v praxi neméně důležité. Tento předmět umožní studentům lépe porozumět aplikovanému environmentálnímu inženýrství zaměřenému na půdní složku životního prostředí, které je v navazujícím magisterském studiu v rámci vybraných oborů dále rozvíjena směrem k praxi.
Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Výstupem budou znalosti studentů týkající se:

  • základní terminologie z oborů geochemie, geologie, pedologie, hydrogeologie a geografie
  • komplexního chemického a fyzikálního popisu pedosféry
  • chemických a fyzikálně chemických dějů probíhajících v půdě
  • dopadů lidské činnosti na horninové prostředí

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Literatura -

D:WHITE, William M. Geochemistry. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9780470656679

D:NEISER, Jan, Marcel HOLÝ a Jiří VIDLÁŘ. Geochemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. ISBN 8070427094

D:ČAPEK, Richard. Planetární geografie. Dotisk. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-698-6

D:FETTER, C. W. Applied hydrogeology. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2001. ISBN 0130882399

D:ČERNÍK, M. a kol. Geochemie a remediace důlních vod. 2. vydání. Praha: AQUATEST, 2009. ISBN: 9788025429211

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Studijní opory -

http://www.geology.cz/

http://geography.cz/

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Sylabus -

1.Úvod a vymezení základních pojmů, definic a principů

2.Základy geologie - endogenní a exogenní geologické procesy, geologická stavba ČR, geologické mapy

3.Pedosféra - půdní pokryv Země, vznik a vývoj půdy, půdotvorné faktory, podmínky a procesy, půdní profil, půdní režimy

4.Chemické složení půd - anorganická složka, půdní minerály, krystalografie, mineralogie

5.Chemické složení půd - půdní organická hmota

6.Fyzikální vlastnosti půdy - zrnitost půdy, půdní struktura, pórovitost půdy

7.Fyzikálně - chemické procesy v půdě - chemické a fázové rovnováhy v půdě, termodynamika, půdní roztok

8.Fyzikálně - chemické procesy v půdě - adsorpce v půdě, iontová výměna, redox reakce a kinetika reakcí v půdě

9.Půdní organismy a biologická činnost v půdě

10.Geochemické cykly C, N, P, S, Ca, K, Na, Mg

11.Základy hydrogeologie - proudění v saturované a nesaturované zóně, druhy kolektorů podzemní vody, Darcyho zákon, teplo v půdě, atmogeochemie

12.Ochrana půdy a fyzikální a chemická degradace půdy - kontaminace organickými polutanty a kovy, atmosférická depozice/acidifikace

13.Ochrana půdy a fyzikální a chemická degradace půdy - eutrofizace, dekontaminační technologie/možnosti nápravy, transport kontaminace, legislativa

14.Základy geografie - zeměpisné a astronomické souřadnice, výpočty na kouli, GPS

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I

Fyzikální chemie I

doporučeno: Environmentální chemie nebo Environmentální inženýrství, Laboratoř environmentální chemie

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno získáním zápočtu a zkoušky. Zápočet, který je podmínkou připuštění ke zkoušce, bude udělen na základě výpočtu příkladů zadaných v zápočtovém testu a přípravy krátké 5 min prezentace samostatně vyhledaných informací k doplňujícímu a souvisejícímu tématu. Zkouška se bude skládat ze dvou částí - písemného testu a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Martinec Marek (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha