PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Fyziologie průmyslových mikroorganismů - B319005
Anglický název: Physiology of Industrial Microorganisms
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Mikroorganismy jsou zastoupeny ve všech ekosystémech, tvoří největší podíl biomasy na Zemi. Disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologických procesech. Znalost jejich buněčné architektury, fyziologie a všech faktorů ovlivňujících jejich růst a množení je základním předpokladem pro jejich aplikace. Předmětem výuky je představení možností vedoucích k upevnění (posílení) požadované (biosyntetické, biodegradační, biotransformační)vlastnosti mikroorganismu.
Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: spolupodílet se na přípravě technologického procesu s ohledem na fyziologické vlastnosti použitého mikroorganismu. Získají znalosti, ktré jim umožní uplatnit se jak v tradičních, tak v nově vytvářených oblastech biotechnologií. Poznatky z fyziologie buňky mohou rovněž vhodně uplatnit při studiu v navazujícím magisterském programu.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Literatura -

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765

D:Maier R.M.,Environmental Microbiology,2nd edition,Academicc Press,Tucson,2009,0123705198

D:White D.,The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes,3rd edition,Oxford University Press,NewYork,2006,0195301684

D:Madigan M.T.,Brock Biology of Microorganisms,15th edition,Pearson,2017,ISBN-13:978-0134261928

Poslední úprava: Čejková Alena (16.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Čejková Alena (04.02.2018)
Sylabus -

1. Základní strukturální typy živých soustav

2. Funkční anatomie prokaryotní buňky

3 Funkční anatomie eukaryotní buňky

4. Buněčná výživa a její vztah k buněčným funkcím

5. Buněčný metabolismus, typy buněčné fyziologie

6. Typy buněčných reakcí

7. Transportní mechanismy buňky

8. Fyziologie růstu buněk a buněčných populací

9. Buněčná diferenciace

10.Buňka a vnější prostředí, část 1.

11.Buňka a vnější prostředí, část 2.

12.Buněčné regulace, základní regulační mechanismy.

13.Regulace metabolických dějů

14.Účelové chování prokaryotní buňky

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie

Biochemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (18.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Čejková Alena (04.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha