PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř biologie - B320004
Anglický název: Biology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 274 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Garant: Angelini Jindřiška PharmDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB320004, N320015
Je záměnnost pro: AB320004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je cílen na výuku k samostatnému využívání základních metod světelné mikroskopie a mikroskopie fluorescenční, představuje zásady správné laboratorní praxe a organizace biologického experimentu a zároveň je zaměřen na pochopení mikroskopické struktury buňky, rostlinného a živočišného organismu, mikroskopické zkoumání vybraných buněčných pochodů v praktických a teoretických úlohách. Tento předmět rozvíjí nejen prostorovou představivost studentů, ale učí je i abstrahovat a zaznamenat si důležité vědecké informace z reality spatřené v mikroskopu.
Poslední úprava: Angelini Jindřiška (23.02.2022)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Popsat principy a metody světelné a fluorescenční mikroskopie a orientovat se v základních parametrech světelného mikroskopu. Samostatně připravit mikroskopické preparáty a vést jejich mikroskopování a správně vést biologický experiment a záznam o něm. Lépe porozumět stavbě buňky, rostlinných pletiv a živočišných tkání, mitoze a chromosomálním základům dědičnosti v teoretické rovině představených v předmětu Biologie.

Poslední úprava: Kotrba Pavel (17.01.2018)
Literatura -

Skriptum: Nové návody ke cvičením z biologie, dostupné v aplikaci e-learning: https://e-learning.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=36162

Příručka k laboratořím – popis jednotlivých úloh (v aplikaci e-learning: https://elearning.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=21046)

Obrazová příloha pro laboratoř biologie – rostlinné preparáty a palynologie (v aplikaci e-learning: https://e-learning.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=46458)

Pro další studium:

Z:Kotrba P., Babůrek I., Knejzlík Z., Návody ke cvičením z biologie, VŠCHT Praha, 2006, 8070806230

D:Benda V., Babůrek I., Kotrba P., Základy biologie, VŠCHT Praha, 2005, 8070805870

Poslední úprava: Angelini Jindřiška (26.01.2023)
Studijní opory -

elektronický zdroj: Anonymous, Boundless Biology Open Textbook, boundless.com, volný přístup na adrese https://www.oercommons.org/authoring/54851-boundless-biology-textbook/1/view

Poslední úprava: Angelini Jindřiška (10.02.2023)
Metody výuky -

Účast na laboratorních cvičeních a studium materiálů.

Poslední úprava: Kotrba Pavel (17.01.2018)
Sylabus -

Sylabus pro laboratoř biologie:

1 a) Základy světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie a další mikroskopické techniky

1 b) Příprava mikroskopických preparátů pro světelnou mikroskopii

1 c) Mikroskopie epidermálních struktur rostlin a pylu

2 a) Cytologie a metody zobrazování podbuněčných struktur

2 b) Mikroskopie rostlinných organel a inkluzí

2 c) Cytoplasmatické proudění a osmotické jevy v buňce

3 a) Anatomie a organologie rostlin

3 b) Rostlinná pletiva a jejich zobrazování

3 c) Mikroskopická stavba stonku, kořene a listu

4 a) Cytochemie a buněčný cyklus

4 b) Mikroskopie fází mitózy v meristému

4 c) Vizualizace rostlinných polymerů a funkce enzymů

5 a) Základy histologie člověka

5 b) Mikroskopické porovnání zdravých a patologicky změněných tkání

Poslední úprava: Angelini Jindřiška (26.01.2023)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Kotrba Pavel (17.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

Formálně i obsahově správný protokol o preparátech

pozorovaných v praktiku.

Poslední úprava: Angelini Jindřiška (04.02.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha