PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi - B323009
Anglický název: Food Analysis and Control: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://web.vscht.cz/~reblovaz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D.
Záměnnost : N323011
Anotace -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (22.01.2018)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s celým analytickým porocesem: počínaje výběrem hodnocených parametrů (stanovovaných analytů, v případě že úkol je analytické laboratoři zadán obecně, například jako kontrola jakosti vybrané komodity na českém trhu), přes výběr analytické metody a její validaci, … až po relevantní vyvození závěrů plynoucích ze získaných analytických dat (tj. základní statistické zpracování analytických výsledků). K dosažení tohoto cíle řeší nejprve jednotlivé pracovní skupiny laboratorní projekty zaměřené vždy především na jednu z částí analytického procesu (tj. například především na validaci analytické metody). V rámci následných prezentací pak jednotlivé pracovní skupiny seznámí ostatní studenty se svými výsledky (ale také s postupem řešení zadaného úkolu a příslušnými teoretickými znalostmi). Klasifikace předmětu je odvozena především od vypracování zápočtového (individuálního) domácího úkolu (projektu), kdy jednotliví studenti řeší úkol (příklad apod.), který nebyl součástí jejich laboratorního projektu (tj. byl součástí laboratorního projektu jiné pracovní skupiny).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Studenti budou umět:

Pod vedením realizovat všechny etapy, z nichž sestává celý analytický proces realizovaný v potravinářské analytické laboratoři (= od zadání úkolu analytické laboratoři a související specifikace daných analytů, až po vyhodnocení výsledků a vyvození relevantních závěrů).

Literatura -
Poslední úprava: Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétně zadaných dílčích úkolů) musí studenti vyhledat sami.

Studijní opory -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (22.01.2018)

http://www.zakonyprolidi.cz/

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://web.vscht.cz/~reblovaz/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Závěrečné individuální projekty (domácí ukoly) se vztahují vždy k jedné z následujícich oblastí analytického procesu:

  • výběr hodnocených parametrů při kontrole jakosti vybrané potravinářské komodity, a to především v návaznosti na platnou legislativu

  • výběr analytické metody pro stanovení daného analytu

  • validace analytických metod

  • základní statistické zpracování výsledků analytických rozborů
Sylabus -
Poslední úprava: Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D. (24.01.2018)

1. Úvod, cíl předmětu, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání laboratorních projektů jednotlivým pracovním skupinám.

2. - 9. Řešení zadaných laboratorních projektů jednotlivými pracovními skupinami.

10. Obhajoby laboratorních projektů jednotlivých pracovních skupin I.

11. Obhajoby laboratorních projektů jednotlivých pracovních skupin II.

12. Zadání závěrečných individuálních projektů (domácích ukolů).

13. Vypracovní závěrečných individuálních projektů (domácích úkolů).

14. Obhajoby závěrečných individuálních projektů (domácích úkolů).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Réblová Zuzana doc. Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Analýza potravin a přírodních produktů

Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hrbek Vojtěch Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Maximálně jedna absence.

Aktivní účast na výuce.

Obhajoba závěrečného individuálního projektu (domácího úkolu).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,6 16
Práce na individuálním projektu 0,3 7
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha