PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principy úchovy a balení potravin - B324001
Anglický název: Principles of Food Preservation and Packaging
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je rozdělen do dvou částí. Principy úchovy potravin se zaměřují na jednotlivé metody konzervace potravin. U každé metody je popsán základní princip metody, jsou uvedeny způsoby skladování výrobků a změny, které lze během skladování výrobků očekávat. Balení potravin je zaměřeno na popis základních funkcí obalů pro potraviny. Popisuje způsoby konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Pozornost je věnována i hygienickým aspektům obalů potravin a vlivu systémů balení na životní prostředí.
Poslední úprava: Votavová Lenka (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou:

Umět popsat probíhající změny během výroby a skladování potravin.

Znát základní principy úchovy potravin a metody konzervace.

Mít přehled o obalových materiálech používaných při balení potravin.

Mít znalosti o ochranných funkcích obalů potravin.

Poslední úprava: Votavová Lenka (30.01.2018)
Literatura -

D:Kadlec P.,Melzoch K.,Voldřich M. a kol.,Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob,Key Publishing,Ostrava,2011,978-80-7418-086-6

D:Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.,Co byste měli vědět o výrobě potravin, Technologie potravin, Key Publishing,Ostrava,2009,978-80-7418-051-4

Poslední úprava: Votavová Lenka (30.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/: Kurz: Principy úchovy a balení potravin

Poslední úprava: Votavová Lenka (30.01.2018)
Sylabus -

1. Klasifikace změn v potravinách a potravinářských surovinách.

2. 2 Rozdělení metod úchovy potravin. Vylučování mikroorganismů z prostředí výroby potravin.

3. Metody úchovy potravin využívající zvýšenou teplotu – termopasterace a termosterilace. Faktory ovlivňující termoinaktivaci mikroorganismů.

4. 4 Osmoanabiotické metody úchovy potravin.

5. Metody úchovy potravin využívající sníženou teplotu – chladírenské skladování potravin a zmrazování potravin.

6. Chemické látky používané při úchově potravin – chemosterilace a chemoanabiosa.

7. Biologické metody úchovy potravin.

8. Základní funkce a požadavky na obaly potravin. Obalové prostředky pro balení potravin vyrobené ze dřeva, tkanin, papíru, kovů a skla – základní fáze výroby, funkční vlastnosti a použití při balení potravin.

9. Obalové prostředky vyrobené z plastů. Základní typy plastů, jejich funkční vlastnosti a použití při balení potravin. Poživatelné obaly.

10. Interakce mezi obalem a potravinou. Funkční parametry systému balení. Principy aktivního balení. Ochrana potravin obalem před mechanickým poškozením, změnami vlhkosti, mikrobiálním znehodnocením potravin a před činností hmyzu a hlodavců.

11. Ochrana potravin obalem před změnami vlhkosti. Úloha obalu při ozařování potravin a ochranná funkce obalu před nežádoucími účinky záření.

12. Ochrana potravin obalem před oxidačně-redukčními změnami a změnami chuti a vůně potravin.

13. Ochranná funkce obalu před změnami teploty. Úloha obalu při tepelném opracování potravin. Mikrovlnný ohřev balených potravin.

14. Ekologické aspekty balení potravin. Kontaminace potravin složkami obalových materiálů. Hodnocení zdravotní nezávadnosti obalů potravin.

Poslední úprava: Votavová Lenka (11.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin

Biochemie I

Poslední úprava: Votavová Lenka (25.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu (> 50 % ze 100 %) z části Principy úchovy potravin.

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu (> 50 % ze 100 %) z části Balení potravin.

Poslední úprava: Votavová Lenka (11.09.2023)
 
VŠCHT Praha