PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Toxikologie a analýza drog - B342009
Anglický název: Toxicology and drug analysis
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 64 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kuchař Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320080
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů neurochemie psychoaktivních látek a na jejich analýzu v různých matricích.
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět a osvojí si:

  • základy platné legislativy a předpisů EU ve vztahu k psychoaktivním látkám
  • základní principy neurochemie a toxikologie psychoaktivních látek
  • národní a světové trendy v oblasti nelegálního obchodu s psychoaktivními látkami
  • forenzní identifikaci psychoaktivních látek
Poslední úprava: Kuchař Martin (01.03.2018)
Literatura -

Z:Kamil Kalina a kol.:Klinická adiktologie, Praha, Grada, 2015

Z:Riedl O., Vondráček V. a spol.: Klinická toxikologie, Avicenum 1980.

Z:Marie Balíková: Forenzní a klinická toxikologie, Praha, Galén, 2005, 2007.

Z:Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Farmakologie a toxikologie, Praha, Grada, 2004.

Z:Kalina K. a kol.:Klinická adiktologie, Praha, Grada, 2015

D:Leslie A. King: Forensic Chemistry of Substance Misuse (A Guide to Drug Control), Cambridge, RSC Publishing, 2009.

Poslední úprava: Kuchař Martin (01.03.2018)
Studijní opory -

prezentace z přednášek ve formátu podkladů k průběžným testům a k ústní zkoušce

vhodná literatura

Kamil Kalina a kol.:Klinická adiktologie, Praha, Grada, 2015

Marie Balíková: Forenzní a klinická toxikologie, Praha, Galén, 2005, 2007.

Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Farmakologie a toxikologie, Praha, Grada, 2004.

Poslední úprava: Kuchař Martin (01.03.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky, historický kontext, legislativa, drogová prevence a nové trendy.

2. Vybrané kapitoly biofyzikální chemie.

3. Fyziologie nervového systému, rozdělení receptorů.

4. Opioidy.

5. Sedativa.

6. Kanabinoidy.

7. Analytické metody v klinické a forenzní laboratoři, analýza v terénních podmínkách, vzorkování.

8. Stimulanty - kokain.

9. Stimulanty - ATS.

10. Stimulanty - psychedelika.

11. Profilování drog ve forenzní laboratoři.

12. Halucinogeny.

13. Další přírodní drogy.

14. Steroidní látky a anabolika.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

podmínka k ústní zkoušce: splnění dvou průběžných testů s 50 % úspěšností

předmět je zakončen ústní zkouškou

Poslední úprava: Kuchař Martin (01.03.2018)
 
VŠCHT Praha