PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do spektrálních metod - B402011
Anglický název: Introduction to Spectral Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Prokopec Vadim Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět uvádí základní přehled o spektrálních metodách používaných při analýze léčiv. Věnuje se jak metodám prvkové analýzy, tak dále detekci, identifikaci a kvantifikaci aktivních složek i pomocných látek pomocí metod molekulové spektroskopie. Pozornost je věnována i jednoduchému vyhodnocení dat - z hlediska kvalitativního pomocí knihoven spekter, - z hlediska kvantitativního pomocí jednoduchých regresních modelů.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní spektrální metody vhodné pro prvkovou, molekulovou i fázovou analýzu léčiv, vysvětlit jejich principy, popsat typickou instrumentaci a datové výstupy.

Posuzovat vhodnost jednotlivých metod s ohledem na kvalitativní a kvantitativní analýzu, skupenství vzorků resp. farmaceutickou formulaci.

Využívat knihovny spekter pro identifikace a jednoduché chemometrické modely pro kvantitativní popis několikasložkových směsí.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Literatura -

Z:Moderní přístupy k farmaceutické analýze, Jiří Dohnal, Hana Brusová, Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 2010, ISBN 9788073050856

D:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308

D:Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, 2nd Edition, By John Lindon, George E. Tranter, David Koppenaal, Elsevier ACADEMIC PRESS 2010, ISBN: 978-0-12-374417-3

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Studijní opory -

přednášky v elektronické podobě dostupné v doméně vscht.cz

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Sylabus -

1. Rozdělení spektrálních metod podle principů a podle analytického využití

2. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv – rentgenová fluorescenční analýza

3. Kvantitativní rentgenová fluorescenční analýza

4. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv – optická atomová spektroskopie

5. Spektrální metody pro prvkovou analýzu léčiv – anorganická hmotnostní spektroskopie

6. Metody molekulové spektroskopie – spektrofotometrie, luminiscenční metody

7. Identifikaci aktivních složek a pomocných látek – použití knihoven a databází spekter

8. Detekce a identifikaci aktivních složek a pomocných látek – infračervená spektrometrie

9. Detekce a identifikaci aktivních složek a pomocných látek – Ramanova spektrometrie

10.Spektrální metody pro identifikaci a kvantifikaci – NIR spektrometrie

11.Metody molekulové spektrometrie pro kvantitativní analýzu léčiv

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

13.Kvantitativní NMR spektrometrie

14.Hmotnostní spektrometrie pro identifikaci farmaceutických látek

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (16.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Složení zkoušky ve formě písemného testu s hodnocením za přítomnosti studenta

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha