PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Fyzikální chemie II - B403004
Anglický název: Physical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Růžička Květoslav prof. Ing. CSc.
Klasifikace: Chemie > Fyzikální chemie
Záměnnost : AB403004, N403014, N403016, N403040
Je záměnnost pro: AB403004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět obsahuje vybrané kapitoly fyzikální chemie určené pro pokročilého studenta. Rozšiřuje základní poznatky získané v kurzu Fyzikální chemie I na reálně chovající se systémy. Pokrývá témata z oblastí stavového chování a termodynamiky tekutin, fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybrané partie z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, kinetiku chemických reakcí, a úvod do povrchové chemie.
Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

vysvětlit a popsat základní zákonitosti fyzikálně-chemických procesů. Budou schopni řešit reálné fyzikálně-chemické úlohy, se kterými se setkává inženýr chemie v praxi.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Literatura -

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

D: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Studijní opory -

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Metody výuky -

Kombinace přednášek a výpočetních seminářů.

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

K účasti na zkoušce je nutno získat zápočet. Podmínkou obdržení zápočtu je zisk alespoň 50 procent z maximálního počtu bodů v průběžných testech, případně testu souhrnném.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Sylabus -

1. Molekulový přístup k fyzikální chemii.

2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů.

3. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí.

4. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů.

5. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

6. Fázové rovnováhy v reálných systémech.

7. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách.

8. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů.

9.Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon.

10.Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie.

11.Kinetika simultánních reakcí, kinetika a chemická rovnováha.

12.Reakční mechanismy; fotochemické, radikálové a katalyzované reakce.

13.Základy povrchové chemie.

14.Rezerva, opakování.

Poslední úprava: Řehák Karel (04.02.2021)
Vstupní požadavky -

Fyzikální chemie I, Matematika A, Matematika B, Fyzika I

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, Matematika A, Matematika B

Poslední úprava: Řehák Karel (07.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Získání zápočtu (splnění minimálních požadavků výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný výpočetní test + ústní zkouška)

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha