PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření - B403008
Anglický název: Measurement of Basic Physico-Chemical Quantities
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vopička Ondřej doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N403002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět poskytuje studentům základní informace o metodách měření vybraných fyzikálně-chemických veličin. Vybrané veličiny (teplota, tlak, objem/hustota, tepelné vlastnosti) jsou základní vstupní veličiny pro klasickou termodynamiku, na jejímž základě lze vyhodnocovat neměřitelné termodynamické vlastnosti systémů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Absolvent předmětu by měl mít povšechnou znalost o metodách měření teploty, tlaku, objemu/hustoty a tepelných vlastností. V praxi by pak měl být schopen volby metody vhodné pro dané podmínky a požadavky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Literatura -

Z: Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření. E-skriptum (http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf)

D: odborné články citované jako odkazy na literární zdroje během výuky a v E-skriptu.

Poslední úprava: Vopička Ondřej (05.02.2018)
Studijní opory -

E-skriptum http://ufch.vscht.cz/files/uzel/0013864/ZaklaFyzChemVelicin_all_7.pdf : Ivan Cibulka,Lubomír Hnědkovský,Vladimír Hynek: Základní fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření.

Poslední úprava: Vopička Ondřej (05.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je absolvování písemného testu s výsledkem min. 50 bodů ze 100 možných. V případě neúspěchu opakování testu nebo ústní zkouška (dle uvážení zkoušejícího).

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Sylabus -

1. Mezinárodní teplotní stupnice ITS90, definice, užití.

2. Definice termodynamické teploty, definice jednotek teploty.

3. Metody přesného měření teploty, odpor. teploměry, termočlánky, atd.

4. Měření tepla, kategorizace kalorimetrů, kalorimetrické metody.

5. Kalibrace kalorimetrů, zpracování a interpretace kalorimetrických dat.

6. Koncepce tlaku, generování tlaků, tlakové standardy.

7. Měření tlaků, mechanické a elektrické převodníky.

8. Vakuum, získávání vakua, vývěvy, měření vakua.

9. Klasifikace metod měření volumetrických vlastností, analýza faktorů ovlivňujících hustotu (teplota, tlak, čistota, izotopické složení).

10. Přímé metody pro kapaliny, příklady zařízení pro PVT měření.

11. Nepřímé metody pro kapaliny (vibrační hustoměr, vztlakové metody, rychlost zvuku).

12. Metody pro stavové chování plynů a pevných látek.

13. Čištění látek, zjišťování čistoty, nejdůležitější metody.

14. Praktická cvičení, exkurze po vybraných pracovištích ústavu.

Poslední úprava: Vopička Ondřej (07.02.2022)
Vstupní požadavky -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít absolvován nebo současně zapsán předmět N403011 (Fyzikální chemie I) nebo předmět N403035 (Fyzikální chemie A).

Poslední úprava: Vopička Ondřej (05.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Úspěšné absolvování předmětů:

Obecná a anorganická chemie I

Fyzika I nebo Fyzika A

Poslední úprava: Vopička Ondřej (05.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zkouškový test

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha