PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy chemicko-inženýrské termodynamiky - B403009
Anglický název: Introduction to Chemical-Engineering Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Cibulka Ivan doc. Ing. CSc.
Neslučitelnost : N403014
Záměnnost : N403003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)
Předmět rozšiřuje chemickou termodynamiku vyučovanou ve "Fyzikální chemie I" směrem k reálnému chování systémů. Pro výpočty jsou aplikovány jednodušší modely reálného chování. Předmět je určen pro studenty, chtějí rozšířit znalosti chemické termodynamiky, ale nemají ve svém studijním plánu předmět "Fyzikální chemie II", nebo předměty "Fyzikální chemie A,B"
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Studenti budou umět:

Realizovat jednodušší výpočty stavového chování reálných tekutin, termochemie, fázových a chemických rovnováh.

Principiálně chápat termodynamiku tepelných strojů.

Principiálně chápat použití termodynamických modelů pro aktivitní koeficienty a stavové chování.

Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

Z: Novák J. a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie I, VŠCHT Praha, 2000, 8070803940

Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, 8070804033

A: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, Czech Edition, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

Studijní opory -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Napsání buďto dvou průběžných testů nebo souhrnného testu s průměrným výsledkem min. 50 bodů ze 100 možných.

Zkouška: písemný test obsahující jak teoretické otázky, tak numerické úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

1. Termodynamický systém, veličiny, jednotky, popis stavu systému, vyjadřování složení.

2. Stavové chování reálných tekutin.

3. Stavové chování reálných směsí tekutin.

4. Energie a její přeměny, objemová práce, teplo, vnitřní energie a enthalpie.

5. Energetika chemických reakcí (enthalpické bilance).

6. Přehled základních zákonů termodynamiky a jejich důsledky. Výpočty termodynamických veličin.

7. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita.

8. Spontánnost chemických reakcí. Chemická rovnováha.

9. Vliv reakčních podmínek na stupeň přeměny chemické reakce.

10.Iontové rovnováhy.

11.Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy jednosložkovém systému.

12.Fázová rovnováha kapalina-pára. Rozpustnost plynů v kapalinách.

13.Fázová rovnováha kapalina-kapalina.

14.Fázová rovnováha kapalina-pevná fáze.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Fyzikální chemie I, Matematika A,B

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (07.02.2018)

Fyzikální chemie I, Matematika A, B

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha