PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Fyzikální chemie mikrosvěta - B403013
Anglický název: Physical chemistry of microworld
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://ufch.vscht.cz/studium/bc
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Červinka Ctirad Ing. Ph.D.
Třída: Předměty pro fyzikální chemii
Záměnnost : N403041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (08.02.2018)
Zatímco Fyzikální chemie I vysvětluje děje pomocí postulátů klasické termodynamiky a představy hmoty jako kontinua, v předmětu Fyzikální chemie mikrosvěta je hlavním cílem porozumění dějům na základě atomové teorie reprezentované především statistickou termodynamikou a kinetickou teorií; tento pohled je nepostradatelný pro porozumění nano a mikroobjektům i polymerům. Část přednášky je věnována rozšíření znalostí klasické fyzikální chemie (kinetika, rovnováhy).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (08.02.2018)

STUDENTI BUDOU UMĚT:

Řešit středně složité úlohy z chemické kinetiky, elektrochemie a rovnováh v iontových roztocích

Síly mezi molekulami a důsledky pro chování mikro a nanoobjektů

Základy kinetické teorie plynů

Základy fyzikální chemie povrchů a polymerů

Literatura -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (08.02.2018)

Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie - bakalářský a magisterský kurz, VŠCHT, Praha 2008, 9788070806753

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

D: Rubinstein M., Colby R.H., Polymer physics, Oxford University Press, 2010, 9780198520597

Studijní opory -
Poslední úprava: Červinka Ctirad Ing. Ph.D. (15.02.2022)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=168

https://sites.google.com/view/cervinkagroup/teaching

Metody výuky -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (08.02.2018)

Přednášky, domácí úkoly (předpokládá se použití vhodného matematického asistenta), cvičení (za pomoci matematického asistenta Maple)

Sylabus -
Poslední úprava: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc. (08.02.2018)

1. Formální chemická kinetika: jednoduché a simultánní reakce, katalýza.

2. Mechanismy chemických reakcí, řetězové reakce. Fotochemické reakce.

3. Přehled klasické termodynamiky: Gibbsova energie a směr chemické reakce, chemická rovnováha, van't Hoffova rovnice.

4. Chemická rovnováha – aplikace: pH, slabé kyseliny a zásady a jejich soli, pufry, málo rozpustné soli.

5. Úvod do statistické termodynamiky: tlak ideálního plynu a interpretace teploty, Boltzmannova pravděpodobnost, entropie.

6. Nerovnovážná termodynamika: transportní vlastnosti, Fickovy zákony, difuzivita, elektrická vodivost.

7. Kinetická teorie plynů: základní pojmy, Knudsenova difuze a efuze, další transportní vlastnosti.

8. Elektrochemie: galvanické články, Nernstova rovnice; elektrické jevy na membránách.

9. Elektrické jevy v iontových roztocích: elektrická dvojvrstva, Debyeova–Hückelova teorie.

10. Termodynamika směsí. Osmóza a další koligativní vlastnosti.

11. Fyzika polymerů: struktura a popis, ideální řetězec a jeho charakteristiky.

12. Fyzika polymerů: dobré, špatné a theta rozpouštědlo, Floryho teorie. Řetězec jako fraktál.

13. Fázové rovnováhy: stavové rovnice, klasifikace fázových přechodů; Hildebrandova a Floryho–Hugginsova teorie.

14. Povrchové napětí, homogenní a heterogenní nukleace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Fyzikální chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, pohovor)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha