PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř chemického inženýrství II - B409006
Anglický název: Chemical engineering: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : AB409006
Je záměnnost pro: AB409006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Rejl František doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Laboratoře z chemického inženýrství II navazují na LabCHI I a umožňují aplikovat teoretické znalosti získané na přednáškách a cvičeních z Chemického inženýrství II na reálné zařízení. Studenti se podrobně seznámí s jednotkovými operacemi běžně používanými v průmyslu, jako jsou absorpce, usazování, fluidace, rektifikace, extrakce, reverzní osmóza a reaktory.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Rejl František doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti se naučí řídit čtvrt nebo polo – provozní zařízení a získávat důležité chemicko-inženýrské parametry jednotkových operací, které vyžadují hlubší teoretický základ.

Studijní opory
Poslední úprava: Rejl František doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium/laboratore-chi

Sylabus
Poslední úprava: Rejl František doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními

operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem

skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat

písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.

Tématické okruhy prací:

Hydromechanické operace: Fluidace, Usazování

Transportní procesy: Měření difuzivity I, Měření difuzivity II

Mechanické procesy: Granulace

Separační procesy: Absorpce I, Absorpce II, Rektifikace II, Extrakce II, Reverzní osmóza

Reaktorové inženýrství: Bioreaktor II

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Rejl František doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Chemické inženýrství I, Laboratoř z chemického inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Rejl František doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je účast na šesti laboratorních pracích, spolupráce na vypracování protokolu z každé práce a absolvování individuálního zkoušení z každé práce. Protokoly i zkoušky z každé vykonané práce nesmějí být hodnoceny stupněm "nedostatečně".

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha