PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Repetitorium středoškolské matematiky - B413007
Anglický název: Secondary School Mathemetics Repetition
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N413001
Anotace -
Předmět je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia restaurátorských oborů. Jeho cílem je zopakovat a prohloubit základní znalosti z matematiky, především v oblasti úprav výrazů, řešení jednoduchých rovnic a nerovnic, práce s funkcemi a základů geometrie.
Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: upravovat výrazy, řešit jednoduché rovnice a nerovnice (lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, s absolutní hodnotou, iracionální atd.), budou se orientovat v problematice elementárních funkcí a základech geometrie.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Literatura -

Z: Turzík D., Dubcová M., Pavlíková P.: Základy matematiky pro bakaláře. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-787-3

D: Klíč A., Hapalová V.: Úvod do studia matematiky na VŠCHT Praha. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 80-7080-277-4

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní opory -

E-sbírka příkladů Základy matematiky pro bakaláře:

http://www.vscht.cz/mat/ZMb/e-ZMproB.pdf

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Metody výuky -

Cvičení.

Opakování probrané látky formou kontrolovaných domácích prací.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen zápočtovým testem.

Poslední úprava: Pavlíková Pavla (30.09.2020)
Sylabus -

1. Základní pojmy z teorie množin. Číselné množiny.

2. Algebra reálných čísel. Mocniny, odmocniny, absolutní hodnota reálného čísla.

3. Základní elementární funkce a jejich vlastnosti.

4. Algebraické rovnice o jedné neznámé. Lineární a kvadratické rovnice.

5. Rovnice exponenciální a logaritmické.

6. Goniometrické funkce a goniometrické rovnice.

7. Nerovnice, základní pojmy. Lineární a kvadratické nerovnice.

8. Nerovnice s absolutní hodnotou. Grafické řešení nerovnic.

9. Aritmetické a geometrické posloupnosti.

10. Analytická geometrie v rovině. Rovnice přímky.

11. Obecná rovnice elipsy, hyperboly a paraboly.

12. Základní pojmy ze stereometrie, přímky a roviny.

13. Různé příklady na algebraické úpravy výrazů.

14. Praktické úlohy ze středoškolské matematiky.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zápočtovým testem.

Poslední úprava: Kubová Petra (08.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha