PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výběrový seminář k Matematice B - B413014
Anglický název: Mathematics B: Seminar
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Borská Lucie RNDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané v přednáškách a cvičeních k Matematice B. Jeho hlavní náplní je práce s nadanými studenty, důraz je kladen na řešení složitějších a aplikačních příkladů z jednotlivých partií Matematiky B. Motivační příklady navodí potřebu doplnění teoretických vědomostí studentů.
Poslední úprava: Borská Lucie (14.02.2022)
Výstupy studia předmětu -

Výstupy jsou motivovány snahou doplnit a rozšířit studijní materiály nově akreditovaného předmětu Matematika B na úroveň současného předmětu Matematika B vyučovaného pro studenty oboru Chemie.

Poslední úprava: Borská Lucie (14.02.2022)
Literatura -

Z: Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN: 978-80-7080-656-2

Z: Turzík a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 80-7080-555-2

Z: Míčka a kol.: Sbírka příkladů z matematiky, skripta, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-484-X

D: Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment Praha, 2003, ISBN 80-7200-587-1

D: Porubský: Fundamental Mathematics for Engineers, Vol.I, VŠCHT, 2001, ISBN: 80-7080-418-1

Poslední úprava: Axmann Šimon (15.02.2022)
Studijní opory -

E-sbírka Výběrový seminář k Matematice B - vizte e-learning

Matematika s programem Mathematica a Maple - http://www.vscht.cz/mat/El_pom/Mat_MATH_MAPLE.html

Matematika III - sbírka příkladů - http://old.vscht.cz/mat/Ostatni/SbirkaIII.pdf

Poslední úprava: Axmann Šimon (15.02.2022)
Metody výuky -

Semináře. Studenti jsou vedeni k samostatnému studiu a prezentaci získaných výsledků.

Poslední úprava: Axmann Šimon (15.02.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Závěrečný projekt.

Poslední úprava: Borská Lucie (14.02.2022)
Sylabus -

1. Lineární prostory, lineární zobrazení, složené zobrazení, inverzní zobrazení.

2. Vlastní čísla a vlastní vektory matice, spektrální rozklad matice, singulární rozklad matice a jeho význam.

3. Geometrie v rovině a v prostoru.

4. Metrika, norma, konečně i nekonečně dimenzionální prostory, příklady.

5. Newtonova metoda pro soustavu alespoň tři nelineárních rovnic.

6. Vázané extrémy funkce více proměnných.

7. Metoda nejmenších čtverců.

8. Řešení lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu metodou variace konstant.

9. Řešení autonomních soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.

10. Trojný integrál a jeho geometrický význam.

11. Číselné rady a kritéria konvergence.

12. Úvod do teorie mocninných řad. Bodová, absolutní a stejnoměrná konvergence.

13. Stručný úvod do teorie Dynamických systémů, jednoduché modely biologických a chemických procesů.

14. Deterministický chaos.

Poslední úprava: Borská Lucie (14.02.2022)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Poslední úprava: Axmann Šimon (15.02.2022)
 
VŠCHT Praha