PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Manažerská psychologie - B501008
Anglický název: Psychology for Managers
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / 120 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Záměnnost : AB501008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: Mikuláštík, Milan: Manažerská psychologie, 3. přepr. vydání. Praha, Grada 2015.

Z: Bedrnová, E.; Nový, I. Jarošová, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Management Press 2012

D: Armstrong, M.; Taylor, S. Řízení lidských zdrojů, 13. vyd. Praha, Grada, 2015

D: Plamínek, J. Konflikty a vyjednávání, Praha, Grada, 2012.

D: Štikar, J.; Rymeš, M.; Riegel, K.; Hoskovec, J. Metody psychologie práce a organizace. Karolinum, Praha, 2000.

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (12.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta - aktivní účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů na cvičeních, docházka na cvičeních 100 procent, závěrečná ústní zkouška z témat přednášek a cvičení

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (13.09.2023)
Sylabus

1. Úvod do psychologie, aplikované disciplíny, manažerská psychologie

2. Metody poznávání osobnosti – pozorování, rozhovor, osobnostní a výkonové testy, kreativita, inteligence

3. Osobnost manažera a její diagnostika

4. Sociální skupina a skupinové jevy, pracovní týmy a týmové role

5. Verbální komunikace

6. Neverbální komunikace

7. Klamavá komunikace a její identifikace

8. Konflikty a jejich řešení

9. Vyjednávání - strategie a typy

10. Postoje a jejich ovlivňování

11. Motivace a motivační teorie

12. Detekce firemních podvodů a manažerská psychopatologie (temná triáda)

13. Stres, psychohygiena a pracovní zátěž, copingové strategie

14. Negativní jevy na pracovišti – agrese, mobbing, bossing

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (13.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

KZ - aktivní účast na cvičeních, zpracování týmových a individuálních úkolů, docházka na cvičeních 100 procent, závěrečná ústní zkouška

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (13.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 25
Protokoly z individuálních projektů 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha