PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Makroekonomie - B501015
Anglický název: Macroeconomics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501015
Anotace
Kurz se věnuje analýze agregátní poptávky, což je následně rozšířeno o otázky cen a pohled trhu práce. Analýza hospodářského cyklu se odehrává v rámci modelu AD-AS. Nakonec jsou prezentovány základy teorie ekonomického růstu.
Poslední úprava: Pošta Vít (13.01.2021)
Literatura

Z: Pošta V. Ekonomie pro bakalářské studium na VŠCHT. Volně dostupné. 2020.

Z: Pošta V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D: Soukup J, Pošta V, Neset P, Pavelka T, Dobrylovský J. Makroekonomie, 2. aktualizované vydání. Management Press. 2010.

Poslední úprava: Pošta Vít (11.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat. Dále musí student získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus

1. Základní makroekonomická data z národních účtů, statistika inflace a trhu práce.

2. Keynesovská funkce spotřeby, funkce spotřeby založená na mezičasové volbě.

3. Funkce investic založená na mezičasové volbě.

4. Analýza měnového kurzu – parita úrokových měr a parita kupní síly.

5. Analýza zahraničního obchodu – vliv produktu a měnového kurzu.

6. Poptávka po penězích – vliv důchodu a úrokové míry.

7. Cílování inflace. Konstrukce agregátní poptávky v režimu cílování inflace.

8. Rigidity cen a mezd. Konstrukce agregátní nabídky v krátkém a dlouhém období.

9. Model AD-AS. Analýza ekonomiky v krátkém až středně dlouhém období.

10. Ekonomická aktivita. Zaměstnanost. Nezaměstnanost. Cyklická a strukturální nezaměstnanost.

11. Okunův zákon. Phillipsovy křivky.

12. Propojení AD-AS a modelu Phillipsových křivek.

13. Dlouhodobý ekonomický růst – růstové účetnictví.

14. Dlouhodobý ekonomický růst – Solowův model.

Poslední úprava: Pošta Vít (11.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet student získává po obdržení alespoň 50 % bodů ze dvou testů během semestru. První test má váhu 35 % a druhý 65 %. Druhý test je možné jednou opakovat. Dále musí student získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha