PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Účetnictví v České republice - B501021
Anglický název: Accounting in the Czech Republic
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Literatura

Z: Strouhal, J. a kol. (2016). Zveřejňování obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer.

D: Strouhal, J. (2016). Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer.

D: Kolektiv autorů (2018). MERITUM – Účetnictví podnikatelů 2018. Praha: Wolters Kluwer.

D: Bokšová, J. (2013). Účetní výkazy pod lupou. Praha: Linde.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Harmonizace účetnictví a její dopady na legislativu v ČR

2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – pořízení, odpisy a vyřazení

3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

4. Leasingy

5. Zásoby

6. Majetkové cenné papíry

7. Dluhové cenné papíry

8. Zúčtovací vztahy

9. Rezervy a přechodné položky

10. Operace ve vlastním kapitálu

11. Účetní uzávěrka

12. Účetní závěrka

13. Audit účetních výkazů

14. Využití dat z účetní závěrky ve finančním řízení

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: aktivní participace na přednáškách a cvičeních, ověřována formou minitestů a online testů, a dále úspěšné zvládnutí průběžného testu.

Zkouška: písemná (znalosti z celého rozsahu kursu).

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha