PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Komunikační a manažerské dovednosti - B501027
Anglický název: Communication and Managerial Skills
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:15 / 15 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: Mikuláštík M. (2010). Komunikační dovednosti v praxi, Praha: Grada. 978-80-247-2339-6.

Z: Jarošová, E. et al. (2015). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: ManagementPress 978-80-726-1135-5.

Z: Payne,V. (2007). Teambuilding workshop: trénink týmových dovedností, Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1588-6.

D: Mynaříková, L. (2015). Psychologie lži. Praha, Grada. ISBN: 978-80-247-5472-7

D:Khelerová,V. (2010). Komunikační a obchodní dovednosti. Praha: Grada. 978-80-247-3566-5

D:Plamínek,J. (2005). Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada. 80-247-1092-7.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky na zápočet: aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů.

Zkouška: ústní.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus

1. Význam komunikace pro manažera, proces komunikace.

2. komunikace verbální, nonverbální, prezentace.

3. Dialog x monolog, techniky pro vedení dialogu

4. Aktivní naslouchání jako základ pro vedení rozhovoru

5. Zadávání úkolů, instruování, typy zadávání úkolů

6. Přesvědčování, vyjednávání.

7. Motivační rozhovory, pochvala, kritika

8. Hodnotící rozhovory

9. Koučovací rozhovory

10. Přijímací rozhovory

11. Zvládání konfliktních situací a jedinců

12. Vedení porad

13. Delegování

14. Týmová spolupráce, řízení.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Požadavky na zápočet: aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů.

Zkouška: ústní.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha