PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Online marketing - B501028
Anglický název: Online marketing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 42 / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501028
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: R: CHAFFEY, D., SMITH P. Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing. New York: Routledge. 2017.

Z: SEDLÁK, M. a P. MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4383-4.

Z: KINGSNORTH, S. Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. 2nd Edition. Kogan Page. ISBN-13: 978-0749484224.

Poslední úprava: JILKOVAT (11.02.2021)
Sylabus

1. Moderní formy marketingu v kontextu vývoje - nové nástroje, trendy a techniky marketingu. Vývoj chápání po roce 1989. Transakční, vztahový, content marketing a emoce v marketingové komunikaci.

2. Specifika marketingového a komunikačního mixu v online prostředí.

3. Historie a vývoj internetu, role internetu v dnešní společnosti - cíle organizace, propojení online a offline kampaní. Příklady z praxe.

4. Internetový marketing a jeho nástroje – vývoj, charakteristiky, cíle, mobilní marketing, internetový marketing.

5. Řízení vztahu s online zákazníkem. Základní sociodemografický profil uživatelů na internetu. Cílové trhy a zákaznické segmenty na internetu, targeting, positioning.

6. Webové stránky a jejich marketingová úloha – web a jeho typy, design webu, moderní trendy tvorby webových stránek. Analýza návštěvnosti webu. Příklady úspěšných webů.

7. Internetové vyhledávače (Google, Seznam) – role a význam vyhledávače, jejich role (placená, organická reklama), konverze a typy konverzí, optimalizace pro vyhledávače – SEO (lokální a technické), copywriting.

8. Formy internetové reklamy a jejich vývoj – emailová, textová, grafická, video, reklama, katalogy, modely platby za internetovou reklamu. Geo-marketing. PPC reklama, Display Advertising, Retargeting. Programatický nákup reklamy.

9. Social Media Marketing – komunita na internetu – sociální sítě a jejich typy (Facebook, Twitter, Youtube, Snapchat) v ČR a zahraničí, komunikace a placená reklama, práce s influencery (bloger, vloger, youtuber, atd.) a video reklama.

10. Měření dopadu kampaní na internetu a sociálních sítí na marketing a business.

11. Moderní marketingové techniky na internetu - Viral, Guerilla Marketing, Flash Mob, Ambientní Marketing, Advergaming.

12. E-shop a prodej na internetu - principy elektronického obchodování včetně typologie e-businessu (B2B a B2C), založení e-shopu, analýza podnikání e-shopu, bidovací strategie a nástroje.

13. Online Public Relations - oslovování veřejnosti prostřednictvím nových médií a sociálních sítí, digitální Media Relations (Celebrity PR, Product PR a Corporate PR).

14. Neuromarketing a moderní marketingové techniky - Event marketing, Product Placement, Private Labels, Retail Marketing a In-store marketing. Lobbying. Neuromarketing a možnosti aplikace, nástroje neuromarketingu.

Poslední úprava: JILKOVAT (11.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study – Online marketingová strategie (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou.

Poslední úprava: JILKOVAT (11.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha