PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Makroekonomická analýza - B501031
Anglický název: Macroeconomics Analysis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Kurz se zabývá praktickou analýzou především agregátní poptávky, ale i inflace a trhu práce. Seznamuje s datovými zdroji a základními možnostmi jejich statistického zpracování.
Poslední úprava: Pošta Vít (13.01.2021)
Literatura

Z: Pošta, V. Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky. C.H. Beck 2018.

D: NYU Stern Department ofEconomics: TheGlobalEconomy. CreateSpace Independent PublishingPlatform. 2016.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zkouška, typu open-book, je založena na vypracování dvou analýz a následné diskuzi nad výstupem.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus

1. Ekonomická výkonost: HDP, HND a další výkonové ukazatele.

2. Struktura HDP, příspěvky k růstu HDP.

3. Hospodářský cyklus, odhad potenciálního produktu.

4. Analýza sektorů národního hospodářství.

5. Měření inflace, analýza inflace.

6. Charakteristiky trhu práce a jejich vývoj ve vazbě na hospodářský cyklus.

7. Systematické riziko a jeho zachycení.

8. Analýza zahraničního obchodu.

9. Analýza přímých zahraničních investic.

10. Analýza vládního sektoru, deficit, dluh.

11. Analýza dopadů politik vládního sektoru na ekonomiku.

12. Měnová politika ČNB. Úrokové sazby v ekonomice. Časová struktura úrokových měr.

13. Analýza úvěrů a vkladů.

14. Makro finanční vztahy v české ekonomice.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zkouška, typu open-book, je založena na vypracování dvou analýz a následné diskuzi nad výstupem.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha