PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dotační management - B501048
Anglický název: Subsidy Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Anotace
Předmět Dotační management poskytuje základní orientaci v problematice veřejné podpory ze strany státu i EU. Cílem studia předmětu je seznámit se s logickým, znalostním a institucionálním rámcem využívání veřejné podpory ze strany veřejné správy a EU tak, aby získané vědomosti byly aplikovatelné v podnikatelské, administrativní či výzkumné praxi.
Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Výstupy studia předmětu

1) Pochopit význam veřejné podpory v tržní ekonomice.

2) Orientovat se v systému fondů EU a národních dotací.

3) Seznámit se ze základními pojmy v oblasti dotačního managementu.

4) Zorientovat se v problematice veřejných zakázek, pochopit podstatu korupčních rizik a etických mantinelů veřejné podpory.

5) Mít dostatečný přehled o EU, především v relaci na její politiky.

Poslední úprava: Švecová Lenka (19.02.2021)
Literatura

Vzhledem k měnícím se podmínkám je nutné čerpat z aktuálních pramenů dle instrukcí vyučujícího, zejména

www.mmr.cz

www.sfzp.cz

www.euroskop.cz

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus

1. Obecné principy a význam dotačních politik.

2. Veřejná podpora, externality.

3. Národní grantová schémata.

4. ESIF

5. Modernizační fond

6. Fond spravedlivé transformace

7. Komunitární fondy

8. Evaluace, metodiky a význam.

9. Kontrola a monitoring.

10. Institucionální rámec a veřejný zájem

11. Korupce a veřejné zakázky

12. Příklady dobré (a špatné) praxe - měkké projekty

13. Příklady dobré (a špatné) praxe - investiční a infrastrukturní projekty

14. Pracovní příležitosti a role v dotační agendě

Poslední úprava: Švecová Lenka (19.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Seminární práce, zkouška.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.3 36
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha