PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro ekonomiku a management 2 - úroveň B2 (intermediate) - B501052
Anglický název: English for Business Studies 2 - level B2 (intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Anotace Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2 evropského referenčního rámce; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Corporate culture, Finance, Digital business, Performance, Services, and Time management. Funkční jazyk zahrnuje Describing challenges, Cause and effect, Responding to positive criticism, Balancing positive and negative, Discussing priorities. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Customer profile, nebo Doing business abroad. Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu efektivněji se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích mít širší odbornou slovní zásobu aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti
Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Literatura -

Literatura povinná

Iwonna Dubicka, Business Partner B2 (Harlow, Pearson, 2018) ISBN: 978-1-292-23356-7

Literatura doporučená

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10 : 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009)

ISBN-13: 978-0230716841

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Portfolio

Předmětové portfolio se skládá ze dvou hlavních částí: a) aktivit, které student vypracovává v průběhu semestru na základě instrukcí od vyučujícího, a b) závěrečného testu.

a) Aktivity zpracovávané v průběhu semestru zahrnují:

1) Individuální video presentaci vypracovanou na základě zadání podle Business Partner B2;

2) Týmovou prezentaci „Project presentation“ vypracovanou na základě projektového zadání podle Business Partner B2, nebo podle zadání projektových modulů;

3) Písemné shrnutí (Summary) na základě zadání,

4) Business terminology list skládající se odborných slovních spojení v profesionálním kontextu na základě témat a lekcí v předmětu.

b) Závěrečný test

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Sylabus -

1. Reviewing projects

2. Global issues for the 21st century

3. Sales and Marketing

4. U5 reading bank: text analysis

5. Ethical Choices, production and operations

6. U6 reading bank: text analysis

7. Managing time, services

8. In-class presentations

9. Dealing with facts and figures

10. U7 reading bank: text analysis

11. The GROW model

12. Presenting ideas, description: the passive voice

13. U8 reading bank: text analysis

14. Pre-test revision

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Studijní prerekvizity

Absolvování předmětu Angličtina pro ekonomiku a management 1

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

předmětové portfolio

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha