PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro ekonomiku a management 3 - úroveň B2+ (upper intermediate) - B501055
Anglický název: English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace -
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Marketing, Financial matters, Environmental challenges. Funkční jazyk zahrnuje Summarizing findings, Changing agreements, Proposals and recommendations, formal and informal styles in writing. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Business people, Sustainability nebo Dealing with International Consumers Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu efektivněji se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích využívat odbornou slovní zásobu aktivně volit ze škály výrazových prostředků lépe rozumět různým mluvčím uplatňovat strukturovaný písemný projev zvládat ústní interakci a přizpůsobit svůj jazykový projev konkrétní dané situaci uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti umět autonomně sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj
Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Literatura -

Literatura povinná

Iwonna Dubicka, Business Partner B2 (Harlow, Pearson, 2018) ISBN: 978-1-292-23356-7

Iwonna Dubicka, Business Partner B2+ (Harlow, Pearson, 2019) ISBN: 978-1-292-23357-4

Literatura doporučená

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Martin Hewings, Advanced Grammar in Use (Cambridge, Cambridge University Press, 2013) ISBN: 978-1-107-69738-6

Bill Mascull, Business Vocabulary in Use Advanced (Cambridge, Cambridge University Press, 2018) ISBN: 978-1-316-62822-5

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN-10 : 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2009)

ISBN-13: 978-0230716841

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Portfolio

Předmětové portfolio se skládá ze dvou hlavních částí: a) aktivit, které student vypracovává v průběhu semestru na základě instrukcí od vyučujícího, a b) závěrečného testu.

a) Aktivity zpracovávané v průběhu semestru zahrnují:

1) Individuální video presentaci vypracovanou na základě zadání podle Business Partner;

2) Týmovou prezentaci „Project presentation“ vypracovanou na základě projektového zadání podle Business Partner, nebo podle zadání projektových modulů;

3) Písemné shrnutí (Summary) odborného textu

4) Business terminology list skládající se z odborných slovních spojení v profesionálním kontextu na základě probíraných témat a sylabu předmětu.

b) Závěrečný test

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Sylabus -

1. Course overview, your background and career

2. Marketing, storytelling, working with a focus group

3. U1 reading bank: Career mobility

4. Financial matters, company finance

5. Financial matters, company finance

6. U2 reading bank: Professional business mentoring

7. Difficult decisions, stating requirements

8. In-class presentations

9. Dealing with economic data, register and style

10. U3 reading bank: The Starbucks effect

11. Working with tables, the language of trends

12. Environmental and Cyber challenges

13. U4 reading bank: Plastic is the problem

14. Revision

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Studijní prerekvizity

Absolvování předmětu Angličtina pro ekonomiku a management 2

Poslední úprava: Hřebačková Monika (15.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmětové portfolio, docházka a závěrečný test.

Poslední úprava: Pavelková Hana (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha