PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obchodní španělština 1 - B501060
Anglický název: Business Spanish 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 36 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zvěřinová Jana Mgr.
Anotace
Obchodní španělština 1 se zaměřuje na rozvoj a upevnění jazykových a komunikačních dovedností v pracovním kontextu, především v oblasti pracovních zkušeností a uplatnění se na trhu práce. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní B1 evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Výstupy studia předmětu

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji používat jazyk v obchodním kontextu

vhodně reagovat na různé situace v pracovním kontextu

lépe zvládat mluvenou i písemnou komunikaci v pracovním kontextu

lépe se orientovat v kulturní a jazykové rozmanitosti

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Literatura

Literatura povinná:

G. Prost, A.Noriega Fernández, Al día, intermedio B1-B2 (Madrid,ELE SGEL, 2009) ISBN: 9788497783170

Literatura doporučená:

O. Macíková, L. Mlýnková, Manual de Espaňol Actual 1 (Brno, C PRESS, 2010) ISBN: 9788025123935

L. Hernández Munoz, Diccionario de comercio internacional (Madrid, ICEX, 2002) ISBN: 847811467X

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Sylabus - španělština

1. Introducción al curso – el mundo de los negocios

2. El empleo y tipos de empresas

3. Relaciones laborales

4. Experiencias profesionales

5. Los anuncios de trabajo

6. Aspectos más relevantes para ser un candidato – un pérfil profesional

7. La búsqueda de empleo

8. Redacción de un currículum vitae

9. La entrevista de trabajo

10. Expresiones y técnicas para dar una presentación en espaňol

11. La conciliación de la vida laboral y estudiantil

12. El plan para el futuro profesional y personal

13. Presentaciones en clase

14. Repaso

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Studijní prerekvizity

Znalost španělského jazyka na úrovni minimálně B1

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti získají zápočet s 3 kredity na základě splnění následujících úkolů:

Odevzdají dva napsané texty – profesionální profil; CV

Udělají prezentaci na vybrané téma

Napíší závěrečný test

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha