PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obchodní španělština 2 - B501061
Anglický název: Business Spanish 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zvěřinová Jana Mgr.
Anotace
Kurz Obchodní španělština 2 navazuje na kurz Obchodní španělština 1. Rozvíjí a upevňuje jazykové a komunikační znalosti a dovednosti v pracovním kontextu s důrazem na mezinárodní obchod a práci v týmu. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní B1 evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Výstupy studia předmětu

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji používat jazyk v obchodním kontextu

vhodně reagovat na různé situace v pracovním kontextu

lépe zvládat mluvenou i písemnou komunikaci v pracovním kontextu

lépe se orientovat v kulturní a jazykové rozmanitosti

aktivně používat jazyk pro práci v týmu

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Literatura

Literatura povinná:

G. Prost, A.Noriega Fernández, Al día, intermedio B1-B2 (Madrid,ELE SGEL, 2009) ISBN: 9788497783170

Literatura doporučená:

O. Macíková, L. Mlýnková, Manual de Espaňol Actual 1 (Brno, C PRESS, 2010) ISBN: 9788025123935

L. Hernández Munoz, Diccionario de comercio internacional (Madrid, ICEX, 2002) ISBN: 847811467X

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Sylabus - španělština

1. Introducción al curso – la variabilidad del mundo de los negocios

2. Las técnicas de la comunicación verbal y no verbal

3. La comunicación oral y escrita en una empresa

4. Negocios internacionales

5. La globalización

6. Productos y servicios

7. La comprensión y análisis de cifras económicas

8. Reunión de equipo

9. Redacción del acta de una reunión

10. Pedir y dar información relevante

11. Recursos para participar en debates y negociaciones

12. Redacción de un informe

13. Presentaciones en la clase

14. Repaso

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Vstupní požadavky

Jazyková úroveň B1; splnění předmětu B501060 Obchodní španělština 1

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti získají zápočet s 3 kredity na základě splnění následujících úkolů:

Odevzdají dva napsané texty – zpráva z jednání; krátká zpráva o pracovní činnosti

Udělají prezentaci na vybrané téma

Napíší závěrečný test

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (10.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha