PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obchodní španělština 2 - B501061
Anglický název: Business Spanish 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zvěřinová Jana Mgr.
Anotace
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)
Kurz Obchodní španělština 2 navazuje na kurz Obchodní španělština 1. Rozvíjí a upevňuje jazykové a komunikační znalosti a dovednosti v pracovním kontextu s důrazem na mezinárodní obchod a práci v týmu. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní B1 evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji používat jazyk v obchodním kontextu

vhodně reagovat na různé situace v pracovním kontextu

lépe zvládat mluvenou i písemnou komunikaci v pracovním kontextu

lépe se orientovat v kulturní a jazykové rozmanitosti

aktivně používat jazyk pro práci v týmu

Literatura
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Literatura povinná:

G. Prost, A.Noriega Fernández, Al día, intermedio B1-B2 (Madrid,ELE SGEL, 2009) ISBN: 9788497783170

Literatura doporučená:

O. Macíková, L. Mlýnková, Manual de Espaňol Actual 1 (Brno, C PRESS, 2010) ISBN: 9788025123935

L. Hernández Munoz, Diccionario de comercio internacional (Madrid, ICEX, 2002) ISBN: 847811467X

Sylabus - španělština
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

1. Introducción al curso – la variabilidad del mundo de los negocios

2. Las técnicas de la comunicación verbal y no verbal

3. La comunicación oral y escrita en una empresa

4. Negocios internacionales

5. La globalización

6. Productos y servicios

7. La comprensión y análisis de cifras económicas

8. Reunión de equipo

9. Redacción del acta de una reunión

10. Pedir y dar información relevante

11. Recursos para participar en debates y negociaciones

12. Redacción de un informe

13. Presentaciones en la clase

14. Repaso

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Jazyková úroveň B1; splnění předmětu B501060 Obchodní španělština 1

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (10.02.2021)

Studenti získají zápočet s 3 kredity na základě splnění následujících úkolů:

Odevzdají dva napsané texty – zpráva z jednání; krátká zpráva o pracovní činnosti

Udělají prezentaci na vybrané téma

Napíší závěrečný test

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha