PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Obchodní němčina 1 - B501062
Anglický název: Business German 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zvěřinová Jana Mgr.
Anotace
V rámci tohoto předmětu si studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu; výuka je zaměřena na německý jazyk související s oborem ekonomika a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. uplatnění se na trhu práce, obchodní online komunikaci, psaní životopisu nebo základní ekonomickou terminologii. Kurz je určen pro studenty se znalostí němčiny minimálně na úrovni B1 evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Výstupy studia předmětu

Na konci kurzu studenti budou

umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu

lépe se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích

mít širší slovní zásobu

lépe rozumět různým mluvčím

aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev

znát pravidla obchodní komunikace (telefonát, e-mailová korespondence)

zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností

uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti

umět lépe sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj.

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Literatura

Wergen, Josef. Obchodní korespondence a komunikace. Němčina (nakladatelství Klett)Höppnerová, Věra. Deutsch im Gespräch (nakladatelství Ekopress)

Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe (nakladatelství Hueber)

Berglová, Eva. Moderní gramatika němčiny (nakladatelství Fraus)

Doporučené online slovníky – lexikony

https://www.duden.de/

https://www.dwds.de/

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Sylabus - němčina

1. Vorstellung, Selbstpräsentation, Motivation

2. Mein zukünftiger Beruf

3. Stellensuche, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf

4. Termine (Vereinbarung und Bestätigung)

5. Betriebsorganisation

6. Angebote

7. Virtuelle - Konferenz

8. Verträge

9. Arbeit mit fachlichen Texten

10. Wirtschaftskorespondenz

11. Statistik

12. Firmengründung

13. Büro -Organisation

14. TEST/REFERATE

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Vstupní požadavky

Německý jazyk na úrovni min. B1

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících studijních povinností:

1)Aktivní účast na cvičení

2) Portfolio zahrnující:

a) Prezentace vybrané firmy

b) Prezentace aktuality ve vybraném oboru

c) Test

Poslední úprava: Zvěřinová Jana (11.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha