PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vnitropodnikové řízení - B501069
Anglický název: Management of Internal Processes
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Kislingerová a kol.: Manažerské finance, 2010.

Král a kol.: Manažerské účetnictví, 2018.

Wohe: Uvod do podnikového hospodářství, 2007.

Wagner, J: Měření výkonnosti, 2009.

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
Sylabus

1. Podnik, struktura, typy výroby, vliv na řízení,nároky na jednotlivé typy zdrojů

2. Hierarchie podnikových cílů v závislosti na misi a vizi, vazby, měření, řízení v provozní oblasti

3. Vnitropodnikové účetnictví- zařazení v rámci podnikového řízení, smysl, předpisy, základní pojmy. Základní varianty účtování a klíčování.

4. Druhy vnitropodnikových účetních případů - vnitropodnikové sazby, vztahy u vnitropodnikových prací, problematika rozpouštění režií, způsoby oceňování vlastní činnosti, vnitropodniková banka.

5. Řízení provozních nákladů, odraz v dolní hranici ceny.

6. Pracovní kapitál - význam a nutnost řízení - globálně nebo lokálněpo složkách.

7. Řízení zásob.

8. Řízení pohledávek.

9. Cash management.

10. Obnovovací a regulatorní investice.

11. Provozní rizika - základní možnosti sledování a řízení.

12. Tvorba rozpočtu.

13. Komplexní systémy měření výkonnosti podniku.

14. Zásady tvorby systému měřítek sledování a řízení - KPI.

Poslední úprava: Scholleová Hana (15.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet - průběžné testy max 50 bodů, projekt - zpracování a obhajoba max 50 bodů, na zápočet potřeba 60 bodů.

Zkouška - písemná práce a následnou ústní diskuzí.

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha