PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vnitropodnikové řízení - B501069
Anglický název: Management of Internal Processes
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (20.02.2021)

Kislingerová a kol.: Manažerské finance, 2010.

Král a kol.: Manažerské účetnictví, 2018.

Wohe: Uvod do podnikového hospodářství, 2007.

Wagner, J: Měření výkonnosti, 2009.

Sylabus
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

1. Podnik, struktura, typy výroby, vliv na řízení,nároky na jednotlivé typy zdrojů

2. Hierarchie podnikových cílů v závislosti na misi a vizi, vazby, měření, řízení v provozní oblasti

3. Vnitropodnikové účetnictví- zařazení v rámci podnikového řízení, smysl, předpisy, základní pojmy. Základní varianty účtování a klíčování.

4. Druhy vnitropodnikových účetních případů - vnitropodnikové sazby, vztahy u vnitropodnikových prací, problematika rozpouštění režií, způsoby oceňování vlastní činnosti, vnitropodniková banka.

5. Řízení provozních nákladů, odraz v dolní hranici ceny.

6. Pracovní kapitál - význam a nutnost řízení - globálně nebo lokálněpo složkách.

7. Řízení zásob.

8. Řízení pohledávek.

9. Cash management.

10. Obnovovací a regulatorní investice.

11. Provozní rizika - základní možnosti sledování a řízení.

12. Tvorba rozpočtu.

13. Komplexní systémy měření výkonnosti podniku.

14. Zásady tvorby systému měřítek sledování a řízení - KPI.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (20.02.2021)

Zápočet - průběžné testy max 50 bodů, projekt - zpracování a obhajoba max 50 bodů, na zápočet potřeba 60 bodů.

Zkouška - písemná práce a následnou ústní diskuzí.

 
VŠCHT Praha