PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Etiketa pro manažery - B501070
Anglický název: Etiquette for Managers
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 36 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Zaměřením předmětu je seznámit studenty se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenských situací a s pravidly chování v různých situacích, do kterých se manažer dostává v rámci pracovních setkání, obchodních jednání, prezentací i společenských akcí. Důraz je kladen na komunikaci, a to při jednáních se zahraničními obchodními partnery.
Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Výstupy studia předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

 • popsat základní komunikační schémata a bariéry komunikační gramotnosti;
 • popsat zásady chování ve společnosti;
 • vyjmenovat základní principy etikety;
 • vysvětlit, proč je doporučován daný typ chování;
 • vysvětlit odlišnosti v chování v jednotlivých zemích světa;
 • chápat odlišnosti mezi individuální a sociální komunikací;
 • ovládat principy představování
 • aplikovat pravidla chování na konkrétní situaci;
 • naplánovat společenskou akci, a to včetně ekonomického hlediska;
 • naplánovat firemní akci;
 • sestavit pozvánku;
 • posoudit vhodnost chování při dané situaci;
 • chápat multikulturní odlišnosti a východiska, ze kterých vychází.
Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Literatura

Z: ŠPAČEK, L. Etiketa - Moderní etiketa pro každého.Praha. 2017. ISBN 978-80-204-4577-3.

Z: nebo ŠPAČEK, L. Nová velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta. 2008. ISBN 978 80 204 1954 5.

Z: PERNAL, E. Taktně, profesionálně, elegantně : pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku. Praha. Ekopress. 2001. ISBN 80 86119 35 1.

Z: WOLFF, I. Etiketa v zaměstnání: udělejte dobrý dojem. Praha. Grada. 2007. ISBN 978 80 247 2081 4.

Z: SMEJKAL, V., BACHRACHOVÁ, H. Velký lexikon společenského chování. Praha. Grada Publishing. 2011. ISBN 978 80 247 3650 1.

Z: WELLNITZ, A. Pravidla mezinárodního bontonu. Bratislava. NOXI. 2007. ISBN 978 80 89179 56 5.

Z: WITT, U. Správné chování u stolu : už žádné trapasy!. Praha. Grada. 2006. ISBN 80 247 1797 2.

D: JANDA, P. Vnitrofiremní komunikace. Nástroje pro úspěšné fungování firmy. Praha, 2004.

D: ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta. 2005. ISBN 80 204 1333 2.

D: PERNAL, E. Savoir vivre na obchodních cestách : průvodce světem mezinárodních zvyklostí. Praha. Ekopress. 2003. ISBN 80 86119 59 9.

D: ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro celou rodinu. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2219 4.

D: ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2253 8.

D: ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro každý den. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2251 4.

D: ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety pro manažery. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2252 1.

D: ŠPAČEK, L. Malá kniha etikety u stolu. Praha. Mladá fronta. 2010. ISBN 978 80 204 2250 7.

D: MATHÉ, I. ŠPAČEK, L. Etiketa. Praha. BB art. 2005. ISBN 80 7341 564 X.

D: ČAJČÍK, K. Společenský rádce pro všechny životní okolnosti. Praha. Professional Publishing. 2007. ISBN 978 80 86946 50 4.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Sylabus

Komunikace - definice, informace v oblasti komunikace, komunikační schémata a procesy, gramotnost v rámci komunikace

Sociální komunikace

Role ve společnosti a jejich vliv na chování ve společnosti

Chování při různých všedních událostech - přivítání návštěvy, vedení jednání, vizitky

Etické aspekty komunikace a jednání

Interní komunikace v organizaci

Specifika pracovních akcí včetně postavení ženy - manažerky

Pravidla obchodní korespondence

Netiketa, tj. etiketa v informační společnosti

Oblékání do zaměstnání a společnosti

Společenské události, pořádání společenské akce

Společenské stolování, degustátorství a kulinářství

Specifika jednotlivých kultur a jejich vliv na obchodní jednání dle jednotlivých teritorií

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Průběžný a závěrečný test. Seminární práce - projekt organizace společenského události s cílem podpořit firemní komunikaci.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha