PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - B501071
Anglický název: Occupational Health and Safety
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (18.02.2021)

Cíl: Získat základní znalosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, osvojit si vybrané dovednosti a schopnosti využitelné při analýze rizik práce a požadované pro pracovní pozici technik/manažer BOZP.

Požadované předběžné znalosti: Žádné

Anotace předmětu:

Předmět se zabývá základy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Obsahuje znalosti o základních právních předpisech v oblasti BOZP, vysvětlení přístupů k prevenci rizik a realizaci vztahů, jaké využívají provozní manažeři a personalisté při výkonu své funkce k zajištění bezpečného pracoviště. Jedná se o následující: Základní právní předpisy v oblasti BOZP v EU a ČR. Zákoník práce. Prováděcí předpisy zákoníku práce. Povinnosti zaměstnavatele. Práva a povinnosti zaměstnance. Prevence rizik. Školení zaměstnanců. Pracovní úrazy. Dokumentace k zajištění BOZP. Inspekce práce, krajská hygienická stanice, inspekce životního prostředí. Požární ochrana. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Hygiena práce. Osobní ochranné pracovní prostředky. Bezpečnostní značky a signály. Technická zařízení.

Forma výuky: Bloková. Přednášky/Semináře a exkurze do provozu.

Témata seminářů: Úvod do BOZP, Prevence a řízení rizik, Bezpečnostní značení, Hygiena práce.

Povinná a doporučená literatura: Viz e-learning.vscht.cz

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha