PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Veřejné finance a ekonomické nástroje udržitelnosti - B501078
Anglický název: Public finances and Economic Tools for Sustainability
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na finanční a ekonomickou složku veřejného sektoru, a to v tématech hospodářské správy, státního rozpočtu a daňové soustavy ČR, rozpočtového určení daní, rozpočtů krajů, měst a obcí, a dále problematiku a financování v rámci veřejných zakázek, PPP a EPC projektů. Zahrnuje i úvod do finančních nástrojů rozvoje Evropské unie.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (15.12.2020)
Literatura -

Maaytová, A., Ochrana, F., Pavel, J. (2015): Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada.

Pošta, V: Makroekonomická analýzy na příkladu české ekonomiky. Praha: C. H. Beck.

Provazníková, R. (2015): Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing

Lajtkepová, E. (2013): Veřejné finance v České republice: teorie a praxe. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Varian, H.R.: (2019): Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. Mass.: MIT Press.

Varian, H.R. (1995): Mikroekonomie: Moderní přístup. Praha: Victoria Publishing.

Dokumenty SFŽP ČR a MŽP ČR

Dokumenty MMR

Dokumenty EK

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (15.12.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zápočet je založen na aktivní účasti a předložení práce, která je akceptována vyučujícím. Zkouška má písemnou podobu.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Sylabus -

1) Úvod do veřejné ekonomie, tržní selhání a jejich řešení, dopady zdanění a transferu na ekonomické subjekty

2) Daňová soustava ČR vs. EU

3) Udržitelnost veřejných financi, fiskální pravidla

4) Strukturální politika

5) Rozpočtování města a obcí – RUD, malá rozpočtová pravidla

6) Rozpočet hl. m. Prahy

7) Exkurze

8) Veřejné zdroje a veřejné zakázky

9) PPP projekty a financování

10) EPC projekty a jejich financování

11) Veřejná podpora, legislativní rámec, formy veřejné podpory, integrované investiční platformy, sektorová specifika vybraných odvětví veřejného sektoru

12) Národní, regionální a municipální grantová schémata

13) Hospodářská politika EU a unijní ekonomická správa - rozpočet EU a jeho tvorba, systém a proces distribuce financí členským státům a regionům skrze programy a fondy, strukturální fondy

14) Projektový management fondů EU - využití evropských strukturálních a investičních fondů jako nástroje strukturální politiky, úloha strukturální politiky EU, institucionální a programová organizace v ČR, projektový cyklus, příprava žádostí, studie proveditelnosti, praktické příklady

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (15.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet je založen na aktivní účasti a předložení práce, která je akceptována vyučujícím. Zkouška má písemnou podobu.

Poslední úprava: Pošta Vít (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha